ߕߎߜ߭ߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߎߜ߭ߋ߬/ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬/ߟߊߓߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫،ߝߎߓߊ߫ ߖߊߟߏ߲߫

ߕߎߜ߭ߋ߬
ߕߎߜ߭ߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊߓߋ߬
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߎߜ߭ߋ߬
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߕߎߜ߭ߋ߬
ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߂߆ ߈߉߃ ߂߀߁߇ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ
ߊ߬ ߜߐ߬ߝߐ ߂߁ ߛߌ߰./ߞ߂
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ
ߕߍ߲߬ߓߍ ߁߁°߂߇ߞߐ߰ߘߎ߮߁߁°߄߁ߴߕߋ߬ߟߋߓߋ
ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߆߄߀ ߀߀߀ߛߌ߰=߆߄߀߀ߞ߂

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߜ߭ߋ߬ ߦߋ߫߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߎߟߊ߫ ߘߎ߮ ߟߋ߬߸ߊ߬ߟߋ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏߓߊ ߛߎ߯ ߏ߬ ߦߏ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߐ߭ ߢߊߡߍ߲߸ߓߊߏ߬،߂߀߁߄-ߊ߬ ߛߌߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߂߆.߈߉߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߝߎߟߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߋ߬ ߞߎߘߍ߫ ߈߅،

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߜ߭ߋ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫،ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߏߡߊ߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬،ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬߸ߦߏ߫ ߓߍ߯ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߎߟߊ߫ ߘߐ߬ ߢߊߡߊ߲߫،ߝߎߕߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߊ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ ߕߍ߫߸ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬،ߏ߬ ߟߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߱ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߵߊ߲ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫،ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬،ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎߜ߭ߋ߬،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ߝߏ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫߸ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߕߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫