ߛߏߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫ߛߏߦߊ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߍߡߟߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߡߎ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߂߄ ߃߆߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.


ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫