ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃′߂߉″N ߁߂°߅߂′߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Kindia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߦߙߍߞߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߫ ߕߊ߲ߣߌ߬ߞߋߟߋ߲߫ (߁߁) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎ߬ߦߊ߫߸ ߘߊߡߊ߲ߞߊ߲ߦߊ߫߸ ߝߙߌ߬ߜ߭ߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߸ ߞߐ߬ߟߍ߲ߕߍ߲߫߸ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߥߎߟߊ߫߸ ߡߊ߲ߓߌ߬ߦߊ߫߸ ߡߟߏߕߊ߬߸ ߛߡߊ߬ߦߊ߫߸ ߛߎߜ߭ߋߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߛߊ߲߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄߆߉߄߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ (préfecture de kindia) ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߫