ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߞߊ߬ߞߙߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߬ߞߋ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߞߍ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߘߋ߫ ߡߊ߯ߡߊ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߟߊ߰ߦߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߕߊ߬ ߓߊ߭ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߏߝߊ߯ߘߋ߲ߦߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬.

ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߟߐ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߬ߖߐߟߐ߲ ߟߊߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫.
  • ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲߬ߘߐ߬ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫.
  • ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߍߘߏ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߍ߭ (ߒ.ߞ.ߘ) ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫. ߒ.ߞ.ߘ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߐ߫.߁߉߈߆ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߢߊߣߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߦߙߌߥߊߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߍ߭ ߸ ߟߊ߬ߛߘߏ߬ߟߌ ߘߐ߫ (ߒ.ߢ.ߦ.ߘ) .

ߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊ߯ߦߌ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߛߓߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫:

ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊ߯ߦߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫، ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫، ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߫، ߞߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߬ߖߊ߲ ߞߊ߬ߓߊ߫ ،ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߕߊ߯ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ .

ߒߞߏ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߖߊ߰ߟߋ߬ߓߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߛߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߁߉߉߁ - ߁߉߉߂ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ، ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫، ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ، ߝߙߊߣߊ߫، ߞߛߌ߬ߘߎ߯،ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߜߞߋߘߎ߯، ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬، ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬، ߟߐ߬ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߣߊߣߋ، ߊߓߌߖߊ߲߬، ߘߌߝ߭ߏ߫، ߓߎߥߊߝߑߟߋ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫.

ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߛߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߁߉߉߂ - ߁߉߉߃.
  • ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߝߊ߲ߓߊ ߛߊ߲ߜߏ߬ߦߊ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊ߯ߦߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߣߐߡߊ߬.
  • ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.
  • ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߟߊߖߐߟߐ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߛߘߊߞߊߓߐ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߏߕߌ߮ ߡߏߙߌߞߍ߫ ߘߡߊ߬ߙߏ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߗ߭ߎ߳ߟߌߦߎ߳ߛ ߒߦߙߋߙߋ߫.
  • ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߛߌ߲ߘߌ ߟߤߊ߬ߕߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߡߍ߲ ߗߋߞߎ߲ ߘߌ߫ ߓߌ߬. ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߤߊߝ߭ߊߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ .

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߍߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߐ߬ߟߊ߫: