ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߃′߅″N ߉°߁߈′߂߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Kankan.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲، ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯، ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫، ߓߎ߯ߟߊ߫، ߜߙߋߘߎ߯ ߓߙߊߣߡߊ߬، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬، ߞߎ߲ߓߊ߲߫، ߡߊ߬ߡߘߎ߬ߘߎ߯، ߡߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫، ߡߏ߬ߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߬، ߛߓߊ߬ߘߎ߰ ߓߙߊߣߡߊ߬، ߕߌ߲ߕߌ߫ ߥߎߟߋ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߭ߞߎ߬ߣߎ߲߬.