ߊߓߌߖߊ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߍߘߊ ߘߌ߫ ߦߊߡߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߝߍ߬ . ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߎ߰ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ ߞߐߝߍ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߯ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߥߊ߫ ߗߡߍ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ (߄ ߇߀߇ ߀߀߀) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲߫ % ߂߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ % ߆߀ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬. ߟߋߜ߭ߐߛߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ߫ (ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫) ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߓߍ߲߬ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߘߎ߯ߓߊ ߛߙߊߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߯ߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߦߊߟߌ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߁- ߓߊ߲ߘߊ
 • ߁.߂- ߘߎ߰ߞߣߍ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲
 • ߁.߂.߁ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߐ߰ߘߎ߮
 • ߁.߂.߂ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮===ߘߐ߬ߝߐ

 • ߂.߁ ߦߙߐ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬
 • ߂.߂ ߥߙߎߣߍߦߊ ߥߎ߬ߘߎ
 • ߂.߃ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߐߝߍ߬

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߃.߁ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ
 • ߃.߁.߁ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ
 • ߃.߁.߂ ߛߌߛߍ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ
 • ߃.߁.߃ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߝߊߘߌ
 • ߃.߂. ߞߏߟߊߛߌ߯ߘߊ ߟߎ߬
 • ߃.߃ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
 • ߃.߃.߁ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ
 • ߃.߃.߂ ߓߌ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߲ߘߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ
 • ߃.߄ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߒ߬ߕߌ߰ ߘߊ߮
 • ߃.߅ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ
 • ߃.߅.߁ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬
 • ߃.߅.߂ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ
 • ߃.߆ ߜߘߍ

ߘߍ߬ߞߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߄.߁. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ

߄.߂ ߞߊ߲ ߠߎ߬

߄.߃ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ

߄.߄ ߞߍ߲ߘߍߦߊ

߄.߅ ߛߏߟߐߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ

߄.߅.߁ ߛߏߞߣߐ߫ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ

߄.߅.߂ ߛߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬

߄.߅.߃ ߛߏߞߣߐߟߊ ߢߊߞߎߘߦߊ

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߅.߁ ߘߍ߲߯ߦߊߟߌ
 • ߅.߂ ߞߎ߲߬ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲
 • ߅.߃ ߜߟߐߡߌ߲
 • ߅.߄ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ
 • ߅.߅. ߜߍߓߏ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ
 • ߅.߆ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ
 • ߅.߆.߁ ߓߊ߲ߞߏ ߓߌߦߊ߲ߞߓߊ
 • ߅.߆.߂ ߛߎߘߐߟߊ

ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߆.߆.߁ ߛߌߟߊߞߊ߲߫ ߝߘߏߓߊ߫ ߡߊߘߏ߲ߣߌ߲ߠߌ߲
 • ߆.߂ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲
 • ߆.߃ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߍ߲ ߠߎ߬
 • ߆.߄ ߘߊ߲ߞߊ߲
 • ߆.߅ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬
 • ߆.߅.߁ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲
 • ߆.߅.߂ ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲

ߓߊ߬ߕߏ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߈.߁ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߘߋߙߌߘߊ
 • ߈.߂ ߝߙߎߕߎ ߣߌ߫ ߗߍߓߏ߲ ߠߎ߬
 • ߈.߃ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ߘߊ
 • ߈.߃.߁ ߥߍ߲ߖߍ
 • ߈.߃.߂ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ
 • ߈.߄ ߝߐߟߌ
 • ߈.߅ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ
 • ߈.߅.߁ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߥߎߢߊ߲ߛߏ
 • ߈.߅.߂ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲
 • ߈.߅.߃ ߓߟߐߟߐ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߖߌߦߊߞߊ߲
 • ߈.߅.߄ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ ߖߟߐߞߐ
 • ߈.߆ ߥߍ߲ߖߍ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲
 • ߈.߆.߁ ߓߙߊߘߐߦߊ
 • ߈.߆.߂ ߘߐ߲߭
 • ߈.߆.߃ ߗߏ߯ߦߊ
 • ߈.߆߄ ߜߘߍ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߉.߁ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߎ߬
 • ߉.߂ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲
 • ߉.߂.߁ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ߠߌ߲
 • ߉.߃ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬
 • ߉.߃.߁ ߛߊ߬ߦߌ߬ߘߐ߬ߕߏߟߊ߲
 • ߉.߃.߂ ߜߍ߬ߟߍߜߍ߬ߟߍ
 • ߉.߃.߃ ߣߍ߰ߛߏ߬ߓߏߙߌ
 • ߉.߃.߄ ߕߊ߲ߕߍ߯ߕߏߟߊ߲
 • ߉.߃.߅ ߛߍ߬ߘߏ߲
 • ߉.߃.߆ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߢߊ
 • ߉.߃.߇ ߞߘߎ߬ߟߌ
 • ߉.߃߈ ߜ߭ߐߟߑߝ
 • ߉.߄ ߖߎ߬ߓߌߟߊ

߁߀ ߥߎߟߎ߲ߞߘߐߟߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߁ ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߁߁.߁ ߦߟߌߣߐ
 • ߁߁.߂ ߦߟߌߡߊߛߙߋ

߁߂. ߢߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]