ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߞߋߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߞߋߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߜ߭ߞߋߘߎ߯
ߛߏ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߃߄′߀″N ߁߀°߈′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville


ߜ߭ߞߋߘߎ߯/ߥߟߊ߫ ߜߞߋߘߎ߯ ߤߊߡߊ߲߬ߕߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫

ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ߫

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߛߌ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߵߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߞߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߸ߞߛߌ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߣߴߊ߬ ߣߐ߭ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߣߐ߫

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߂߀߁߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲߫ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߟߊ ߕߊ߯ߟߌ

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߞߋߘߎ߯ ߕߎ߲߲߬߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸߁߉߈߃ ߣߌ߫ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߂߈߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴ ߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߇߉ ߁߄߀ (߁߉߉߆) ߘߌ߫߫߸ߏ߬߬ ߞߐߝߍ߬،߂߀߀߈ ߟߊ߸ߊ߬߬߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߂߂߁ ߇߁߄ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߥߙߎߞߌ߫ ߛߋ߲߲߬ߠߊ ߞߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ߛߊ߲߬ ߁߂ ߞߵߏ߬ ߞߘߐ߸ߊ߬ ߞߍ߫߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߙߐ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߞߐߝߍ߬߬.

ߞߌ߲ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߞߋߘߎ߯ ߟߋߟߋ،ߛߊ߲ߘߌߦߊ߫،ߓߊ߲ߓߏ߫،ߛߋߦߌߟߊ߲ߣߌ߲߫،ߞߥߊߡߍ߲،ߓߟߊ߬ߘߎ߯،ߥߊߎߕߏ߯،ߛߏߞߘߐ߫،ߤߙߍߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߫،ߝߙߊߞߐ߁-߂، ߓߍߟߑߝ߭ߌߟ،ߝ߭ߎߍ ߞߊߙߌߋߙߋ߫،ߜߊߜߍߛߊ߫،ߤߎ߲ߘߏߣߌ߲߫،ߤߎ߲ߦߑߘߎ߯،ߢߊߟߋ߲ߞߐ߫

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߜ߭ߞߋߘߎ߯[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬
 • ߔߊߛߑߞߊߟ ߝߋ߲ߘߌߣߏ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ
 • ߡߏߤߊߡߍߘ ߓߣߋߘ
 • ߡߊߙߑߞ ߦߏ߲ߓߎߣߏ߫
 • ߛߌߦߊ߫ ߕߏߟߑߣߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ
 • ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߞߡߊ߬ߣߏ߫،ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ
 • ߒߝߊ߬ߟߌ ߦߙߊߘߎߣߏ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲
 • ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߊߝ߭ߌߦߊ߲ߣߋ ߕߐ߲ߞߌߣߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ
 • ߗ߭ߊߞߑߞߋ߫ ߟߋߥߊ߫ ߟߋߣߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ
 • ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ߖߛ߭ߊߙߌߋ߬ ߡߣߌߡߣߏ߫
 • ߝߦߊ߫ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߡߣߌߡߣߏ߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌߟߊ