ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫/ߕߎߞߘߐߟߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߒߛߙߍߜߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߕߐߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߲ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߐߡߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߮ ߘߐ߬߸ߘߎ߱ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߋ߫ ߕߐߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ،ߌ ߘߌ߫ ߕߐߡߊ߫ ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߢߊߡߍ߲߸ߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߲߬ ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߕߋ߲߬߸ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫،ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߛߌ߰ߢߊ ߞߊ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߎ߱ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌ߰ߢߊ ߘߌ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߌߡߊ߲ ߞߏߛߓߍ߫،ߓߊߏ߬،ߛߌߦߊ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߲߫ ߣߌ߫ ߕߐߡߊ߫ ߓߍ߯ ߛߌߦߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫߸ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫،ߓߊߏ߬ ،ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ  ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊ ߞߍ߫ ߟߐ߭ߘߎ߮ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߘߌ߬.

ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߁߅ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߛߊߟߞߊ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߎ߯ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬߸ߌߛߟߊߞߊ ߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߬߸ߛߏߡߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬  ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߝߟߍ߫

߁.ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߓߋ߬ߦߊ߬ߝߏߜ߭ߌ߫ ،ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

߂. ߡߊ߲ߜ߭ߋ߲߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

߃.ߡߏߤߊ߯ߡߍߘ ߡߊ߬ߞߏߣߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߘߍ߰ߢߐ߮ ߟߎ߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫،ߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߁߀߀%߉߀ ߓߍ߯ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߣߐ߰ߓߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫،ߘߊߡߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊ߫߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߘߌ߯ߣߊ ߞߏߛߐ߲߬،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߰ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬

ߞߌ߲߬ߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]