ߟߐ߬ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߟߐ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߟߌߓߙߋߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸

ߟߏߟߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߟߐ߬ߣߐߞߊ߲߸ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ  % ߆߉،߀߁ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬߸ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߵߊ߬ߟߋ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫

ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߒߛߙߍߜߘߍ߬
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߏߟߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋ ߟߏߟߊ߫
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߈߈ ߇߄߃ (߂߀߁߇)
ߓߍ߲߬ߕߍ ߇°߄߈ߵ߀߀ߵߵߞ,߈°߃߂ߵ߀߀
ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߃߉߄ ߀߀߀ߛߌ߰=߃߉߄߀ߞ߂

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ ߔߊߔߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߏߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߋߦߌߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸  ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߘߐ߫ ߸ߞߙߎߓߊ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫߸ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߯ߛߎ߫ ߣߌ߫ ߒߖ߭ߐ߯ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߦߋ߫ ߁߇߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߕߍ߫߸

ߊ߬ ߛߌߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߏߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߞߐ߬ߣߐ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߢߊ،ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ،ߡߊߣߐ߯،ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁߈߈ ߇߄߃ (߂߀߁߇) ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߏߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߓߌߞߊ߲߫ ߡߙߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ ߛߍ߬ߣߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߊߣߊ߬ ߏ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߟߏߟߊ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߦߋ߫ %߈߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߏߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߐ߫߸ߥߟߏߒߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

  • ߝߏߣߌ߲،
  • ߢߐ߭،
  • ߡߊ߬ߟߏ،
  • ߣߡߊ߬ߛߊ،
  • ߟߏ߬ߞߏ،
  • ߞߊ߬ߞߊ߬ߏ،
  • ߜߋ߬ߞߋ

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߈ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫

ߣߊ߬ߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߟߊ߫ ߟߏߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߛߏߡߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߕߎ߯ߣߌ߲߬߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫،ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬

ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]