ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߔߊ߬ߔߘߊ, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߊ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ (ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ) ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߎ߲߭ ߖߌߝߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ
natural region
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߄߄′߂߄″N ߉°߅߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߝߐߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߐ߯ߔߊ ߜ߭ߎ߳ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߮ ߞߟߌߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߌ߲ ߝߟߍ߫)߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߍߗߏ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊ߲ߘߊ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߛߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߝߙߊ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ (ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.