ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃߃′߀″N ߉°߂߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ߝߊߦߌߘߺߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄.߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߝߍ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߡߌߟߏ ߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߎߙߡߊߞߓߊߟߊ߫ (ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߘߐ߫). ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߓߏ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߒ ߝߊ߬ ߓߘߍ ߓߘߊ»߸ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߓߘߍ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.ߒ߬ߞߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߋ߬ߘߊߞߘߐ߫.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲ ߡߊ߬߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߛߏߕߌ߮ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߫ ߟߊ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߲߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߏ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ (ߡߘߎߦߊ߫) ߞߎߡߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߝߎߣߎ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߣߊ߫ ߛߌ߮ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߖߊ߲ ߛߌ߱߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫. ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰[߂].

ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߓߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫߸ ߞߊߣߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߣߙߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߀ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߓߊ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ ߛߌ߮ ߏ߬ ߘߐ߫߸ (ߒߠߋ) ߡߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߜߎߕߎߙߎ߲߫ ߝߍ߬߸ ߛߋ߬ߘߊ߬ߖߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߎߙߡߊߞߓߊߟߊ߫߹ [ߢߊߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫].

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߓߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߃ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫ : ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫

ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߝߟߊ߬ߞߊ߬ߦߊ ߘߌ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߂ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߕߍߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߣߺߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߦߋ߫ ߛߏ ߓߐߘߊ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ : ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߤߊߖߊ߬ߛߊߟߌߡߕߊߕߎ߬ߙߋ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊߜߍߞߓߊ߬.

ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߐߛߑߣߊߺߞ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߐߘߊ ߟߊ߫. ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߺߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫. ߞߺߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߡߊ߬ ߝߏ߯ ߖߊ߯ߓߘߊ. ߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫  ߡߊ߬ߡߊߘߌߞߓߊ߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߥߟߊߺߛ ߘߌ߫.

ߛߌߦߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߏ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߝߟߍ߫

ߞߐ߲ߘߍ ، ߝߏߝߣߊ ، ߘߎ߲ߓߎߦߊ ، ߓߊ߰ߦߐ ، ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ، ߕߎ߬ߙߋ ،ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߺߋ ، ߞߙߏ߬ߡߊ ، ߘߊߓߏ ، ߞߊ߬ߡߙߊ ، ߞߋߕߊ ، ߓߙߋߕߋ ، ߓߊߙߺߌ ، ߓߊߟߑߘߋ߬.

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߊߕߌ߫
  2. ߞߓߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫