ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߃߅ - ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߅ ߁߉߈߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߊ߰.


ߖߘߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߑߙߋߗ߭ߎߛ. ߖߌ߬ߣߍ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߘߊ߮ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߎߕߊ߫-ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߁߉߇0 ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߖ ߓ ߞ.


ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߥߎ߬ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߙߊߓߊ ߂߆ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߖߊ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߖ ߓ ߞ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߋ߬. ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߞߐ߲ߕߍ߬ ߣߌ߫ ߖߘߊ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߬ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖߊ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߜ߭ߏ߫, ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߏߣߊ߫.

ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߋ߰ߓߎ߬ߣߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰, ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.


ߖߘߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍߣߍ߲ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߙߐߝߍ߫ ߓߎ߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߖߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߗߍ߬߸ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߗߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬, ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ. ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߝߍ߭ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߛߋߞߎ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߮ߕߊ߬ ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫, ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߵߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫.


ߖߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߒߞߏ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫߸ ߞߏ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫. ߓߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߖߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߒߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߟߐ߯ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߞߘߐ߬߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߘߊ߬ ߡߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫. ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߖߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫, ߓߊ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߙߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߕߟߏ ߦߋ߫. ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߟߊ߫ ߕߏ߯ߜ߭ߏ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߒߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߐߣߍ߲ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߏ߯ߜ߭ߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ ߞߴߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߕߴߊ߬ ߙߊ߫, ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫.


ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߞߓߊ߬ߞߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߊ߸ ߞߏ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߙߌߛߊ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߐ߫, ߓߊ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߓߴߊ߬ ߓߟߏ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߚߐ߫߹ ߏ߭ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߓߊ߬ߞߍ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߷