ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߏ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߅߀߲ ߢߊ߭ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߕߐ߫.