ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߏ߬ߞߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߏ߬ߞߋ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߓߊߜ߭ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌߦߊ߫  ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊߖߌ߮ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߝߐ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߏ߬ߞߋ߫-ߖߌ߬ߣߍ߫

߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߏߓߌߘߊ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߙߌߏ߫ ߣߎ߳ߣߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߟߊ߬ߘߊ߫ ߘߏ߫߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߛߊߏ ߓߐߕߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߥߴߊ߬ߟߎ߫߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߘߎߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߛߌߦߊ ߏ߬߬ ߟߎ߫ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߏ߬߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߛߊߏ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߘߓߊ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߕߋ߲߬߸ߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߓߍ߯ ߞߋ߲߬ߡߎ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏߦߌߘߊ߫.

ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߟߎ߬: ߞߌ߬ߛߊߛ،ߥߛߊߘߎ߯،ߞߏ߯ߙߋߙߊ߫،ߘߊ߲ߕߏ߲߫، ߞߊߘߌߜ߭ߎ߳ߌߙߊ߫،ߘߊߌߝߏߙߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߌ߲߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߘߊ߬ߓߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߞߊߡߌ߬ߛߊߙߌ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߞߊ߲߬ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߘߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߞߎߟߊߓߎ߬ߦߌ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߡߟߊߞߎߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߛߊ߲ߞߊߙߋߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߕߊ߬ߣߍ߯ߣߍ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߎ߲߬ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߝߙߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߒߞߋ

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬߸ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߘߊ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߀߀%߈߀ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߢߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߞߐ߫߸ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߴߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߡߐ߰ߦߊ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬  ߡߐ߰ ߁߂ ߀߃߀ /߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߘߌ ߘߊ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߄߀ ߅߇߅ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈߁ ߁߁߆ ߘߌ߫ ߂߀߀߇ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߡߐ߰  ߆߅ ߆߆߂ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫،ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫،ߞߐߣߊߞߙߌ߫،ߒߛߙߍߜߘߍ߫،ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫،ߜߞߋߘߎ߯ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏߓߊ ߕߐ߭ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߛߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬،ߟߊ߲ߘߎߡߊ߫ ،ߛߏ߬ߛߏ،ߞߌ߬ߛߌ ،ߝߎߟߊ߫ ،ߖߊ߬ߞߊ߲ߒ߬ߞߋ،ߓߊߜ߭ߊ߫،ߓߙߊߟߊ߲ߘߋ߫ ߣߌ߫ ߞߏߙߋߙߊ߫، ߡߞߌ߬ߝߐߙߍ߫ ߟߎ߬߸ߞߐߟߕߊ߫ ߃ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߟߐ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߞߋ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߡߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߓߏߟߌߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߌߛߟߊߞߊ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߣߊߡߎ߲߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߓߏߟߌߛߐߟߊ ߝߣߊ߫߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߌ ߕߍߣߊ߬ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߛߏߡߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߭ ߖߌ߬ߦߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߥߊߘߌ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߖߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߭ ߕߐ߬ߡߊߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߡ.ߟ.ߛ ߣߎ߳ߦߐߙߞ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ߖߏ߭ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊߜ߭ߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏߟߌ߫ ߘߌ߫.

ߘߎ߱ ߛߏߕߌ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌ߫ ߓߏߣߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߁߉߉߁-߁߉߉߅ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫

ߞ. ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߘߊߓߐ߫،ߎ߳ߝߑߙ ߞߙߎߞߊߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߝߟߐ،ߓߏ߬ߞߋ߫߫ ߛߏߕߌ߮ ߁߉߉߅ ߣߌ߫ ߂߀߀߀

ߊߟߌ߫߫ ߓߏߣߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߂߀߀߀ −߂߀߀߅ ߛߏߕߌ߯ߦߊ

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߓߊߙߌ߫،߂߀߀߅ − ߂߀߁߅ ߛߏߕߌ߮

ߡߏߘߌߓߏ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ،ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߣߍߣߍߓߊ߫߫߫ ߂߀߁߅ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫

ߌߓߎߙߊߤߌ߯ߡߊ߫ ߓߊߙߌ߫  ،ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߂߀߁߇ −߂߀߁߈ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫߫ ߕߊߥߋߟ  ߞߊ߬ߡߙߊ߬، ߂߀߁߉ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߟߊ߫

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏߦߌ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߐ߲߬ߔߊ߬ߙߋ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫

ߟߊ߬ߡߌߣ ߖߌ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮

ߛߊߟߌߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߛߊ߬ߓߊ߫،ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ

ߛߌ߬ߞߋ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߟߐ߲ߠߊ