ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߐ߮ ߓߊߖߎSikasso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߛߌߞߊߛߏ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߁′߅߉″N ߇°߅′߄߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Mali/Sikasso.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߇߁߇߉߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ (ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ٪߅.߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ


ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲[߂] ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߣߍߘߎ߮ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߈߀߀ ߘߌ߫.

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫: ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߖߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߓߊߣߌ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߐ߫ ߡߐߔߑߕߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߖߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߜߍ ߣߌ߫ ߓߊߣߌ߲ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ ߛߎߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫: ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߊ ߟߎ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߌߡߊߦߙߐ ߘߌ߫ (ߜ.ߥ ߇߀߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߅߀߀\ߛߊ߲߭). ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ ߂߇° ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߦߙߌߡߊ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߌߝߟߍߛߓߏ ߟߎ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ (ߡߊ߬ߣߌ߲ «ߡߊ߬ߟߌ»߸ ߛߊ߬ߡߊ «ߛߋ߲߬ߓߊ»߸ ߡߌ߬ߣߊ߲߸ ߛߎ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍ߭ ߟߎ߬). ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߟߍ߫ ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬.

ߕߎߟߊߕߏߣߍ߲߫ ߂߆ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃߃߉߂߆߃ ߡߊ߬.

ߕߎ߫ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߲ߞߊߘߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߢߍߣߍ߲ߘߜ߭ߎ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߥߟߎ߬ߟߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߝߟߍ߫ ߦߙߐ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ (ߢߍߣߍ߲ߘߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߖ߭ߣߊ߫) ߟߎ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂ ߆߂߅߉߁߉ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁.߅ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߈ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߊ߬ߡߊ ٪߃.߆ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߁߉߉߈ ߣߌ߫ ߂߀߀߉ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߞߊ߬ߖߏ߬߬߬ߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߥߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ (٪߈߃+), ߞߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫ (٪߅߀+).

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ٪߅߀.߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߊߖߎߟߞߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍߝߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߌߢߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ (ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫)߸ ߥߊߟߏߟߏ߲߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ (ߜ߭ߣߊߘߜ߭ߎ߫)߸ ߛߊ߬ߡߐ ߟߎ߬ (ߞߊ߬ߖߏ߬ߟߏ߫) ... ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߣߍ߬ߘߎ߮ ߟߊߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߊ߲߬ (ߘߐߜ߭ߐ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߜ߭ߊߌ ߟߎ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊ߲ (ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߌߢߊ߲ߞߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߛߣߍߝߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߟߊߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲߫ ߘߌߢߊߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫. ߛߌߟߊ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߑߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫.

ߘߊ߮ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ


ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߞߎߠߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߓߐ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߥߟߏߒߘߐߞߏ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߌߛߍ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ (ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߲ߞߏ߬ߙߏ߲). ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ ߛߣߍ (ߞߊ߬ߝߏ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫ ߝߟߐ) ߝߣߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ (ߡߊ߬ߟߌ ߥߟߏߒߘߐ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ߫). ߕߋ߫ ߛߣߍ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߐ߯ߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߘߎ߱ ߞߘߐߟߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ (ߞߓߊߘߐ «lithium» ߛߊߣߌ߲ (ߡߐߙߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߟߊߣߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߦߡߊ߫ ߘߊ߬߬߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫) ߝߎߥߊ߲ «aluminium»߸ «nikel»߸ ߣߐ߬ߓߊߟߌ «diamant»)

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߦߊߣߍ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߞߐߝߍ߬.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫ ߞߊߝߏ߫ ߝߟߐ ߓߍ߲߬ߕߍ ߘߌ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲ߛߎ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߓߊ߲ߠߌ߲ߢߍ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߐ߫߸ ߒ߬߬ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊߜߙߏ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߛߣߍߝߐ ߟߎ߬ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߖߎ߬ߟߊ ߥߟߊ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߕߊߙߊ ߟߎ߬

ߥߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲߲ ߓߊ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߫

ߞߣߍߘߎ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߊ߬ߥߎߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߜߐ߯ߘߎ߮ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߓߜ߭ߎߟߊ߫ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬߬߬ߟߊ߫߸ ߏ߬߬ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߞߏ ߖߌߕߋ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ߠߋ߬ ߟߊ߫.ߗߍ߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߊ߲߬߬߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߇߆ ߣߌ߫ ߁߈߉߈ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߊߕߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߟߐ߬ (ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬) ߦߏ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊߕߊ߫ ߘߟߊߛߌ߰ ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫߸ ߖߌ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬.

ߗߍ߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߓߊߓߋ߲ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߖߟߎ ߓߎ߲ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߞߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߞߣߍߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߬.

ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߊߕߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߞߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߏ ߘߟߊߛߌ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߉߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߱ ߟߋ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߦߋߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߞߣߐ߫

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫߸ ߓߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߟߌ߫ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߣߋߓߊ߫ ߛߏ߬ߟߏ (ߛߟߏ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߯ ߓߘߍ ߘߌ߫) ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߟߊߝߐߟߊ ߢߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߎ߲ߞߎ ߛߊ߬ߓߊ ߓߟߊߝߐ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߊ߲߬_ߊ߲߮_ߛߊ߲߬. ߢߊ߬ߙߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ߦߋ ߎߡߎ߲߬ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋ߫ ߘߌ߫ (ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߝߐߟߌ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߣߌߡߣߐߕߍ ߖߎ߯ߛߐ߲ߖߊ߫ ߣߤߊߥߊ߬ ߘߎ߲߲߲߲߲ߓߎߦߊ߫߸ ߏ߬߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

 • ߛߎߔߙߋߛ߭ߐ߲:ߢߊ߰ߢߊ߰ ߓߊߘߍߟߞߊ ߣߊߡߎ߲ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߌߢߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ (ߕߙߊߓߊ߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ߸ ߘߓߊ߬ߕߊ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲.
 • ߞߎ߲߬ߔߋ߬ߘߐ߲߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊߘߐ߫ ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߢߊߘߐ߫ ߁߀ ߠߎ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߟߐ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߙߌ߫ (ߦߙߐ߬ߛߏ߫).
 • ߒߦߊ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߦߊ߬ ߞߏߢߎߡߊߟߐ߲߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߓߏߟߌ)߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߛߊ߬߬ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߛߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫.
 • ߢߊߘߐ߫ ߕߏߟߏ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߢߊߘߐ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߊߘߍ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߕߊ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ (ߓߎߙߊ߫߸ ߦߙߐ߬ߛߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߞߣߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ-ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫).
 • ߕߎ߲ߞߎ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߓߟߊߝߐ߸ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬.
 • ߘߐ߲߭ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߕߏߟߏ߲ (ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߕߏߟߏ߲) ߞߎߡߊ߲ߕߎ߫ ߞߏ߲߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫.
ߛߌߞߊߛߏ߬ ߞߏ߰ߙߌ߫ ߛߋ߯ߦߌ߲ ߠߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫߸ ߞߊ߬ߖߏ߬ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߖߋ߬ߓߊ߫߸ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ߬߸ ߦߊ߲ߝߏߦߌߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߬ߛߏ߫. ߡߍ߲ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߁߄߇ ߘߌ߫ (ߛߏߓߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߃(ߛߌߞߊߛߏ߬߸ ߞߎ߬߬߬ߗߊ߬ߟߊ߫߸ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߊߝߏߙߋ߲ ߁߄߄ ߠߎ߫). ߕߏߘߊ߫ ߁߈߃߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫.

ߞߍߦߙߐ ߣߌ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߡߊߡߋߟߐ߲߫ (mamelon): ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߞߣߍߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߡߎ߯ߓߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߓߏ߲߬ߦߊ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߊߦߟߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߬.
 • ߛߌߞߊߛߏ߬ ߖߌ߲߭: ߓߊ߲߬ߞߎ ߟߋ߬ ߓߙߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߏ߬ ߟߐ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߲߬. ߖߌ߲߭ ߏ߬ ߟߊߝߏ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉.߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߝߊ߲ ߕߌ߲߬ߕߘߌ߬ߢߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߐߓߋ ߟߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߄ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߆ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫, ߘߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߅ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫.
 • ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߞߘߐ߬ ߝߊߟߊ߲: ߝߘߊߡߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߈߀߀ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߂ ߟߊ߫ (ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ) ߘߐ߫.
 • ߝߙߊߞߐ߫ (ߝߘߊߞߐ߫) ߞߎ߲߬ߛߊ: ߛߌߞߊߛߏ߬ ߞߎߘߍ߫ ߂߈ ߠߊ߫.
 • ߕߋ߫ ߝߘߏ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߊ߫.
 • ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߓߙߋߕߋ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ: ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߊ߬ߎߟߊ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] this article was translated from French Wikipedia
 2. ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫