ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ)
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, landlocked country, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1960 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Mali, Mali ka Fasojamana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎMali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇲🇱 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Bamako ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߇°߀′߀″N ߄°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߈°߀′߀″N ߄°߁߅′߅߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߂߅°߀′߀″N ߅°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߀°߈′߅߂″N ߇°߃′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߄°߄߅′߅߂″N ߁߂°߁߄′߂߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Mali.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ߤߐ߲ߓߏߙߌ߫ ߞߎ߬ߟߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ߊߛߌߡߌ߲߫ ߞߏߦߌߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊߡߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Choguel Kokalla Maïga ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of West African States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ߫ ߟߏ߲Mali Independence Day ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyWest African CFA franc ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Type E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬, ߥߙߎߣߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.primature.gov.ml ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagMali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.ml ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsCoat of Arms of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MadhhabMalikism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂610 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+223 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 15, 17, 18 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeRMM ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits649 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇲🇱 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߡߊ߬ߟߌ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߲߬ߖߏ [[ߞߐߕߐ߮:Screenshot 20190827-165507 1566941695633.jpg|Screenshot 20190827-165507 1566941695633]]ߡߊ߬ߛߙߋ
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ: "ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫"
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫
ߞߎߓߋߘߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫
ߘߎ߰ߓߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ
ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߓߊ ߒߞߏ
ߛߌߦߊ %߂߅ ߓߡߊߣߊ߲

%߁߂ ߛߋߣߎߝߏ
%߁߀ ߛߐ߲ߜߏߦ
ߝߎߟߊ
ߛߏߣߌ߲ߞߋ
ߡߊߣߌ߲ߞߊ
ߘߐ߲ߜ߭ߣߐ
ߊߙߊߓߎ
ߓߙߎ߬ߘߊߡߍ
%߁߂ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫

ߞߊߦߊ ߡߊߟߌߞߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮

 •ߞߊ߲ߕߌ߮

 •ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ
ߞߊ߲ߓߍ߲

ߌߓߙߊߤߌߡߊ߬ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߞߋߕߊ߬

ߓߎߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬
ߞߕߌߛߋ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ
ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߺ ߁߉߆߀
ߝߊ߲߬ߝߘߊ

 •ߡߎ߰ߡߍ


ߞߎߘߍ߫ ߝ.߁ ߂߄߀ ߁߉߂

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ

 •ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ

߁߉ ߃߂߉ ߈߄߁(߂߀߁߈)ߟߊ߫

߁߁.߇ ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲

 •ߡߎ߰ߡߍ
 •ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲


ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߄߄.߃߂߉
ߘߟߊ߫ ߂߂߇߁(߂߀߁߈ ߟߊ߫ )

ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߍ +߀(UTC)
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ +߂߂߃
ߓߟߐߟߐߛߙߋ .ml

ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߞߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߏߙߊߕߊߣߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߜߎ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߐ߲ߓߐߙߌ߫ ߕߐ߲ߘߐ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߁߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߬ ߁߉ ߃߂߉ ߈߄߁ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߂߀߁߈ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ .ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߝߊ߲߰ߡߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫߸ ߦߏ߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߛߌߣߊ߫ ߝߌߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߓߊ߬ ߞߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߁߈߈߃ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߖߐ߭ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߺ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߺ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߺ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߐߛߙߋ߫ ߕߐ߮ ߡߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߎߘߊߌ߫.

߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߙߋ߫ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊߟߌߞߦߊߟߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫. ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߙߊ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߣߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߁߉߉߇ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߫

.߂߀߀߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߏ߰ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߐߘߐ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ ߥߌ߬ߟߌ. ߢߍߡߌߘߊ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߤߊ߯ߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߞߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ.ߕ.ߕ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߞߐߘߐ߲ߝߍ߫ ߞߟߍ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߸ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߃ ߟߊ߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߍߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ،ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߬ߙߎ߲ߘߎ߬ߦߊ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߞߕߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎ߲߯.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߥߙߎߞߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ ߢߐ߬ߢߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߧߋ߫ ߁߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:

ߒߞߏ : ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߱ ߅߀ ߀߀߀ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߉ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏߝߐߟߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫  (ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߡߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ، ߏ߬ ߓߍ߰ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߣߐ߫ ، ߣߊ߬ߛߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ "ߟߊ߲ߜ߭ ߡߊ߲ߘߍ߲ߜ߭" ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߊߝߙߌߞ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߈ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ :

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߜߋ߲ߞߐߖߌ߰ߘߊ
 3. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ
 4. ߓߙߎߞߌߣߊ߫
 5. ߜ߭ߊߓߌ߫
 6. ߛߙߊ߬ߟߏ߲
 7. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫
 8. ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ߫

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ:

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߝߐߦߙߐ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߉ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߜߋ߲ߞߐߖߌ߰ߘߊ
 3. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ
 4. ߓߙߎߞߌߣߊ߫
 5. ߜ߭ߊߓߌ߫
 6. ߛߙߊ߬ߟߏ߲
 7. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫
 8. ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ߫
 9. ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬߬ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߮ ߛߏߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߌߗ߭ߍߙ ߣߌ߫ ߗߊߘ ߣߌ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߙߊ߬ߘߎ߮ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߁߂ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߜߋ߲ߞߐߖߌ߰ߘߊ
 3. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ
 4. ߓߙߎߞߌߣߊ߫
 5. ߜ߭ߊߓߌ߫
 6. ߛߙߊ߬ߟߏ߲
 7. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫
 8. ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ߫
 9. ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫
 10. ߣߌߗ߭ߍߙ
 11. ߗߊߘ
 12. ߓߌߛߊߥߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߝߐߓߊ߮ ߡߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߵ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߒߞߏߝߐߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߵ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ (ߒߞߏ) ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐߟߊ߫.

߂)-ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߔߏߟߊߙ  ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߁߇ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߡߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ ߘߌ߫ ߝߐߓߊ߯ ߛߌߦߊߦߊ ߞߊ߲ߡߊ ߞߣߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߰ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߁߆ ߀߀߀ ߀߀߀
 2. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߐ߱ ߄ ߀߀߀ ߀߀߀
 3. ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߡߐ߱ ߃ ߀߀߀ ߀߀߀
 4. ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߐ߱ ߂ ߀߀߀ ߀߀߀
 5. ߣߌߗ߭ߍߙ
 6. ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫
 7. ߗߊߘ
 8. ߛߙߊ߬ߟߏ
 9. ߓߍ߬ߣߍ߫
 10. ߓߌߛߊߏ
 11. ߛߎ߬ߘߊ߲߫
 12. ߊߝߙߌߞ ߕߊ߲ߓߊ߲ "ߛߊ߲ߕߙߊߝߙߌߞ"
 13. ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫
 14. ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫
 15. ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ
 16. ߕߜ߭ߏ߫
 17. ߋߗߏߔߌ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߒ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ :

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߏ߯ߙߐ߫ (߆) ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߊߝߙߌߞ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫
 3. ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ߫
 4. ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫
 5. ߓߌߛߊߥߏ߫
 6. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߲߬ߢ߭ߊ߬ߢߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߛߐߢ߱ߊߦߌ߲ ߠߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߙߐߓߐߙߐߞߊ߲ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߅) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߣߌߗ߭ߍߙ
 3. ߓߍ߬ߣߍ߫
 4. ߓߙߎߞߌߣߊ߫
 5. ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߧߋ߫ ߛߋߣߊߝߐ ߥߟߊ߫ ߡߌߦߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊߡߙߊ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߄ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ
 2. ߡߊ߬ߟߌ߫
 3. ߓߙߎߞߌߣߊ߫
 4. ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߜ߭ߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߝߙߌߞ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߓߙߎߞߌߣߊ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߥߟߏߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߎ߬ߥߊ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߝߙߌߞ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߡߊ߬ߟߌ߫
 2. ߓߙߎߞߌߣߊ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߋ߯ߞߌ߲ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞ

 1. ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߕߐ߲߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߕߡߊߛߍߞ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊߝߙߌߞ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߣߌߗ߭ߍߙ ߡߐ߱ ߇߀߀ ߀߀߀
 2. ߡߊ߬ߟߌ߫ ߡߐ߱ ߄߀߀ ߀߀߀
 3. ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߡߐ߱ ߄߀߀ ߀߀߀
 4. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߐ߱
 5. ߟߌߓߌ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߁߀߲ ߦߋ߫ ߤߛߊߣߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߝߎߛߤߊ ߢߊߝߍ߬ ، ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬  ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߝߙߌߞ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬:

 1. ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫
 2. ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫
 3. ߡߊ߬ߙߐߞ
 4. ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ߫
 5. ߡߊ߬ߟߌ߫

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߞߟߋߞߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]