ߗߍ߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߗߍ߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߂߇، ߁߈߆߆ - ߁߈߉߃

ߗߍ߬ߓߊ߫ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߟߺߺߋ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߏ ߟߺߺߺߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏߢߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߺߋ ߛߌ߰ ߕߋߙߎ߫. ߊ߬ ߛߌ߱ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߸ ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߎ߱ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߕߍ߰ ߦߺߋ߲߬ ߛߊߝߍ߬ ߝߊ߬ߙߺߺߺߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߕߺߺߺߍ߫ ߁߈߇߀ ߟߺߺߺߊ߫، ߦߌߟߊ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߖߌ߲߭ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߫ ߞߏߖߊ߫ ߞߏ ߞߘߎ߬ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߊߞߐ߫ ߛߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߘߺߺߐ߫ . ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍߝߐ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߟߺߺߋ߬ ߞߏ߫: (ߛߏ߬ ߞߊ ߛߏ߫) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߺߺߺߋ߬ ߞߏ߫ (ߛߏ߭ ߟߊ߫ ߓߏ߲) ߘߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߣߊ߬ߣߺߺߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ (ߛߌߞߊߛߏ߬) ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬ߓߺߊ߫ ߞߘߐ߬ߞߺߺߺߍ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߍߣߍ߲߫ ߡߛߏ ߛߎ߬ ߛߐ ߟߊ߫ ߜߐ߯ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߊ߲߭- ߊ- ߛߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߥߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߟߺߺߺߊ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߝߺߺߺߐ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߞߎߘߊ ߖߎ߭ ߕߍ߰ߣߺߺߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߺߺߺߐ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬، ߏ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߺߺߊ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߺߺߺߊ߬ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߗߍ߬ߓߊ߫ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߣߺߌ߲߬ ߕߍ߱ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߖߌ߲߬ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߡߺߺߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߺߺߺߋ߫ ߖߺߺߺߎ߯ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߺߺߺߊ ߓߍ߯ ߢߍߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫، ߓߊߏ߬ ߒ ߛߌߞߊߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߍ ߡߊ߲߬ߝߌ߲߫ ߠߋ߬ ߣߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߛߏ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: (ߛߌߞߊ- ߛߏ߫) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߺߺߍ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߞߺߺߺߍ߫ ߟߊ߫ ߞߣߍߘߎ߯ ߞߎߓߋߘߊ ߕߐ߮ ߟߺߺߺߊ߫ ߸ ߡߺߺߺߍ߲ ߓߺߺߺߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߞߺߺߺߎ߲ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߌ߲ߘߌ ߡߍ߲ ߘߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߎ߱ߟߺߺߊ߬ ߘߏ߫ ߕߺߺߺߎ ߟߺߺߺߋ߬ ߘߺߺߺߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߗߍ߬ߓߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ߝߕߎ ߟߐ߬ ߘߏ߫ ߕߎ ߏ߬ ߟߺߺߺߋ ߘߊߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߘߌ߫. ߖߐ߲߬ߝߎ߲ߕߎ ߥߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߝߕߎ. ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߺߺߺߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߓߋ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߺߋ߫ ߖߌ߲߬ߓߊ ߞߣߺߺߺߐ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߝߎ߲ߕߎ ߟߋ߬ (ߖߌ߲߬ߝߘߎ) ߘߌ߫. ߞߣߍߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߕߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߘߎ߰ߞߊ ߟߺߺߎ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߺߺߺߋ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߟߏߞߎߣߊ߲߬ߝߊ߫ ߛߺߺߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߖߎߟߌߓߋ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߋߥߎ߫، ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߟߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߛߌ߱ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ 0781 ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߺߺߺߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߺߺߺߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߒߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫. (ߓߎ߱ߟߺߺߺߊ߬ ߣߺߺߺߌ߫ ߘߊ߬ߓߌߟߺߺߺߊߛߺߺߺߏ߫) .

ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߌ߲߬ ߟߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߲߬ ߟߐ ߓߊ߯ߙߊ ߣߐ߬ ߝߋߎ߫، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߏ ߡߙߌߘߐ ߕߺߺߊ߬ ߌߞߘߐ߫، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߏ߬ ߞߟߍ߬ߖߐ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߲߬ ߟߐ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߺߺߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߟߍ߫ ߝߟߺߺߐ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߺߺߺߊ߫ ߁߈߇߀ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߺߺߺߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߺߺߺߐ߫ ߸ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߺߺߺߊ߬ ߘߊ߬ߓߌߟߺߊ߫ ߟߺߺߺߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߎ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫: ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߡߺߺߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߣߺߺߺߌ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߰ ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߡߌߘߊ ߞߺߺߺߍ߫ ߥߊߡߌ߲߫، ߞߵߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߱ ߕߟߊ߫ ߛߌ߰ ߃ ߘߌ߫: ߞߊ߬ ߝߟߐ ߓߺߺߺߍ߯ ߝߊ߰ ߞߐߘߺߺߺߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߍ߯ ߞߺߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߖߌ߲߬ ߟߐ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߍߟߺߺߍ߲ ߠߺߺߺߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߌ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߛߙߊ ߣߺߺߺߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ߛߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߣߐ߲ߞߎ߲ߓߊߘߏ߲ ߞߍߕߺߺߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

߁߭- ߁߈߇߀ ߟߊ߫ ߸ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߥߟߌ߬ ߘߺߊ߫ ߞߌߢߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߺߺߺߍ ߝߊߝߊ߬ ߟߺߺߺߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߜߣߊ߬ߘߎ߯ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍߘߎ߯ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߁߈߆߀ ߟߊ߫، ߡߟߏߞߎߣߊ߲߬ߝߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߝߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߄ ߞߘߐ߫، ߗߍ߬ߓߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߰ ߜߣߊ߬ߘߎ߯ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊߡߎ߲ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߺߺߺߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߺߺߺߊ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߺߺߺߊ߫ ߛߎ߲ߕߎߙߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌ߲߯ߜߙߐ߫، ߏ߬ ߞߍ ߝߊߝߊ߬ ߝߣߊ߫ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߣߍߘߎ߯ ߟߺߺߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߵߏ߬ ߟߺߺߎ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߓߍ߯ ߕߍ߬ ( ߝߊ߲ߕߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߋߡߌߛߟߊ߬) ߗߍ߬ߓߊ߫ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜߣߺߺߊ߬ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊߝߊ߬ ߣߐߝߍ߬ ߡߍ߲ߞߍ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߥߏߝߌ߬ߣߍ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊߝߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߝߊߝߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߜߣߊ߬ߘߎ߯ ߕߊ߬ ߕߺߎ߲߯، ߓߊߏ߬ ߗߍ߬ߓߺߺߺߊ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߟߺߺߺߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߺߺߺߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߺߺߺߊ ߏ߬ ߘߺߺߺߐ߫، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߺߺߺߏ߫ ߞߺߺߺߊ߬ ߕߺߺߺߊ߯ ߝߊߝߺߺߺߊ߬ ߞߺߺߺߐ߫ ߥߏߝߌ߬ߣߺߺߺߍ߫.

߂߲- ߗߍ߬ߓߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ (ߝߊ߲ߜ߭ߊ߬ ߥߊߕߙߊ߫) ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߞߎߓߋߘߺߺߺߊ ߟߊ߫ (ߢߋߟߋ߬) ߁߈߇߂ - ߁߈߇߃ . ߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߋ߲ߜ߭ߋ߫ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߐߟߍ߫، ߞߊ߬ ߛߊ߲ߕߙߌߜ߭ߋ߫ ߣߌ߫ ߞߊߟߋ߯ߣߌ߲ߜ߭ߋ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߺߺߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߞߊ߲߬ ߥߏߎ߫. ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߌ߬ߘߺߺߊ߬ ߢߍߣߍ߲ߎ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߐ߱ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߕߺߊ߯ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߖߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߐ߭ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߈߇߂- ߁߈߇߃ ߟߊ߫ . ߛߺߌߞߊߛߏ߬ ߖߺߺߺߌ߲߭ ߕߊ߬ߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߺߺߺߋ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߘߺߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߛߏ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߢߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߥߊߘߌߥߊߘߌ߫. ߓߺߊ ߸ ߊ߬ ߕߌ߲ߕߘߌߢߊ ߦߺߺߺߋ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߢߊ߫ ߁߂ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߆ ߞߊ߬ߣߺߺߺߌ߲߬. ߊ߬ ߞߏ߬ߙߌ ߟߊߝߺߺߺߏ߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߣߺߺߺߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߢߺߺߺߊ߫ ߁߃ ߘߺߺߺߌ߫ ߸ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߆ ߣߌ߫ ߕߟߺߺߺߊ߫ ߞߊ߬ߣߺߺߺߌ߲߬.

߃߲- ߁߈߇߇- ߁߈߇߈ ߟߺߺߺߊ߫ ߸ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߺߺߺߊ߬ ߢߍߜߟߍߘߎ߯ ߣߌ߫ ߞߊߔߏߟߏ߲ߘߎ߰ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߥߊߡߌ߲߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍ ߡߺߺߺߊ߬ ߝߋߎ߫، ߓߊߏ߬ ߛߏ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߭ߡߊ߲ߜ߭ߙߏ߫ ߣߌ߫ ߛߜ߭ߏߘߜߏ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊߓߊߛߏ߫ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߝߊߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ (ߝߊ߲ߟߜ߭ߋ߫) ߞߎߣߊߕߐ ߣߺߺߌ߫ ߞߎ߬ߙߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ (ߒߔߙߋ߫) ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߺߺߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߝߊ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߋߺߺߺߎ߫، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߺߺߺߊߺߺߺߎ߫.

߄߲- ߜߣߊ߬ߘߎ߰ ߞߟߍ ߂߲، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߊߝߊ߬ ߛߊ߬ߣߺߍ߲ ߁߈߇߉ ߟߺߺߺߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߺߺߺߍ߫ ߘߺߺߺߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߺߺߍ߲ ߘߌ߫ ߞߌߢߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߝߊߝߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߲ߛߺߺߐ߲߫ ߕߺߺߺߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߓߺߺߺߍ߯ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߢߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߘߌ ߏ߬ ߕߍߡߊ߬ ߛߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߺߺߍ߬ ߞߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߌߢߊ߲߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߝߎ߰ߛߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߊ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫، ߓߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊߝߊ߬ ߣߺߐ߭ ߘߐ߫ ߞߏ߫: (ߖߎߡߏ߬) ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫، ߓߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߡߐ߮ ߡߊ߫ ߟߊߛߌ߰، ߤߊߟߵߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߟߊߛߺߺߌ߰ ߸ ߏ߬ ߝߣߺߺߺߊ߫ ߕߺߺߺߎ߲߬ ߕߺߺߺߍ߫ ߓߺߺߺߍ߲߬ ߖߎߡߏ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߺߺߺߎ߫ ߡߺߺߺߊ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߎߡߏ߬ ߞߊ߬ ߁߈߇߉ ߣߌ߫ ߁߈߈߆ ߕߍߟߊ ߛߺߊ߲߬ 7 ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߺߺߺߍ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߺߺߺߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߕߍ ߡߊ߬. ߝߏ߫ ߖߎߡߺߏ߬ ߟߊߜߏߦߊߒߢߺߺߺߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߌߢߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߙߐߦߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߋ߬ߞߙߐ߬ߓߎ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߝߌߟߊ߲ ߘߐ߫ ߞߘߊߺߎ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߺߺߺߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߺߺߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߺߺߺߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߎߡߏ߬ ߞߊ߲߬، ߖߎߡߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߊߝߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߎ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߺߺߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫، ߦߏ߫: (ߛߌ߬ߙߊ߬ߞߙߐ߫، ߥߏ߲߬ߕߏ߬ߓߎ߯، ߞߙߺߺߺߐ߬ߡߊ߬ߣߺߺߺߊ߬، ߊ߬ ߣߺߺߺߌ߫ ߕߓߊߞߙߺߺߺߐ߫ ߟߺߺߺߎ߬).

ߒ߬ߓߊ߬ ߖߎߡߏ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߁߈߈߆ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߞߍ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮: (ߞߟߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߫) ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߜߡߊ߫. ߓߊ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߺߊ߮ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߺߺߺߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߤߣߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߞߟߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߜߏߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߣߊ߬ߒߕߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫، (ߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߮ ߟߺߺߺߎ߬ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߊ ߓߍ߯). ߢߐ߲߯ ߠߊߜߏߦߊߒߢߍߓߊ ߏ߬ ߟߺߺߺߋ ߞߺߺߺߊ߬ ߞߌߢߺߺߺߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߺߺߺߊ ߕߐ߬ߣߺߺߺߍ߲ ߟߊ߲߰ߝߺߺߺߏ߬ ߓߘߍߞߺߺߺߍ߭.