ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ [߁]ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߛߏߓߊ ߘߌ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߇߀ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߁߀ ߠߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߁߁߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫[߂].

ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߂߅′߀″N ߇°߂߉′߀″W, ߁߁°߂߅′߄″N ߇°߂߉′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Arpajon-sur-Cère, Aurillac ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߏߘߊ\ߓߎ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߘߍ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߘߍ߭ (union sportive de bougiuni-USB) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߕߟߊߞߏ߫ ߝߟߐߡߊ (première division) ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߖߌߟߊߝߍ ߕߊ߬ ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߢߊߙߋߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߟߊ߫ ߁߁ (11 créateurs de Niréla) ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߎߟߋ ߝߎߕ߸ ߓߑߟߊߞ ߛߑߕߊ߯ߙ߸ ߊ.ߍߛ ߛߊ߬ߞߙߐ߬ߡߋߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߝ.ߛߋ ߞߎߡߊߛߋ߫. ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߝߊߝߊ (Stade) ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߛߌ߰ߦߌߟߊ߫ ߄߀߀߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߎ߯ߕߊ߫ (UTTA), ߡߊ߬ߟߌ ߓߌߓߌ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߕߊ߲߬ߣߌ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫. ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߀, ߁߈߉߄ ߠߊ߫߸ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ ߝߟߐ ߡߊߞߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߜ߭ߎߙߏߘ ߘߌ߫. ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߛߓߍߞߘߐ ߓߊߖߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߕߙߊߓߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ [߃]ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߓߋ߬ߝߘߍ߫ ߇߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈߀߆߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߛߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߜ߭ߐ߬ߣߐ ߟߎ߬߸ ߓߎߥߊ ߟߎ߬߸ ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߟߎ߬߸ ߛߐ߲ߙߊߌ ߟߎ߬߸ ߕߡߊߛ߭ߍߞ ߟߎ߫߸ ߛߣߍߝߐ ߟߎ߬߸ ߡߌߢߊ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߙߊߓߊ߬ ߘߜ߭ߎ߬ߣߌ߲ߠߊ߫߸ ߢߍߓߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߖߟߊߣߍ߲ߞߘߐ߫߸ ߤߙߍߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߤߙߍߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߡߊ߬ߛߊߓߌߟߊߞߎߙߊ߫߸ ߕߏߙߞߊߓߜ߭ߎ߫߸ ߣߊߢߙߍߟߊ߫߸ ߝߙߊߓߊ߫ ߕߡߎ߫ (ߕߏ߲ߓߏ߲߫)߸ ߥߊߛߏߟߏ߲ߓߜ߭ߎ߫߸ ߤߊߡߎߘߟߊߦߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߜ߭ߎ߫. ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬߸ ߢߊ߰ߢߊ߰ߟߊ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߘߌߘߊߘߌ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊߣߌߡߣߐߕߍ (ߓߊ ߣߌ߫ ߡߣߐ ߕߍߟߊ «ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫») ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߓߊߣߌߡߣߐߕߍ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߭ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫[߄].

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߭ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ
߂߀߀߄ ߡߊ߬ߡߘߎ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߊߘߋߡߊ
߂߀߀߉ ߦߊߦߊ߬ ߕߜ߭ߏߟߊ߫ ߛߋ.ߘߋ߫.ߍߛ
߂߀߁߆ ߡߊߡߘߎ ߕߜ߭ߏߟߊ߫ ߛߋ߫.ߘߋ߫.ߍߛ

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߕߌ߲ߓߏ߫


ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߕߌ߲ߓߏ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߙߎ (groupe scolaire Almamy timbo) ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߍ߲ߛߑߔߍߞߑߕߍߙ ߞߊ߬ߟߌߟߎ߬ ߝߏߝߣߊ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߛ߭ߍ߲ߣ ߜ߭ߙߌߛ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߞߐߟߍߗ߭) ߡߌ߬ߛ߭ߍߟ ߊߟߍߙ߸ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߋߒߞߏߟߊߥߙߍ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߟߌ߬ߛߋ) ߛߘߌ ߘߌߞߏ߫߸ ߛߍ߬ߣߍ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ (institut agro-pastorale), ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߟߌ߬ߛߋ) ߣߊ߬ߓߋ ߥߊߕߙߊ߫߸ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ߟߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߍߓߟߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ (l'Institut de Formation des maîtres situé Au quartier niébala), ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߘߙߊߛߊ ߥߙߍߓߊߓߊ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߌ߫߸ ߘߊ߯ߙ ߤߊߘߌߛ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ߬ߡߊߡ ߛߋߞߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߌ߫.

ߓߐߢߐ߲߯ߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߢߐ߲߯ߡߦߊ ߦߋ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫;


ߏߙߌߟߊߞ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫) ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߈߅ ߟߊ߫.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߞߏ:Références nécessaires

 • ߣߊߤߊ߬ߥߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫
 • ߘߎ߬ߛߎ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߐ߫
 • ߌߛߊ ߝߟߊߓߊ ߕߙߊߥߟߋ߫
 • ߛߊ߬ߞߐ߬ߡߋߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫
 • ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߕߜ߭ߏ߬ߟߊ߫
 • ߗߐ߬ߡߜ߭ߐ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋ߫
 • ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߑߟߍߛ
 • ߡߊ߬ߡߊߘߎ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߞߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜ߭ߏ߯ߛ߭ߋ

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߙߋߤߌ߬ߡߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫߸ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊߒߞߎ߲߫ ߛߙߊ. ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߝߟߍ߫ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߡߊ߬; ߁߈߉߃-߁߉߁߄, ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛ߭ߍߌߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ߸ ߁߉߉߈, ߞߜ ߅߁. + ߞߜ ߆ ߝߎ߲ߞߎ߲ (Mémoire de DEA).

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߟߊߢߊ ߘߐߜߍ߫
 2. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫
 3. ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߬ߢߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫
 4. ߦߊ߲߬ ߘߐߞߣߍߕߊ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫