ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߦߊ߲ߝߏߦߌߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߦߊ߲ߝߏߦߌߟߊ߫/ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߊߟߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߎߓߋߛߏ߸ߊ߬ߟߋ߫ ߟߵߊ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߬߸ߛߌߞߊߛߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߦߊ߲ߝߏߦߌߟߊ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊYanfolila Cercle, ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߊߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߊߟߋ߫, Yanfolila Cercle, ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߀′߄߄″N ߈°߉′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߀߈߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߂.

ߦߊ߲ߝߏߦߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߓߌߟߊ( ߝ߭ߋߛߊߕ) ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߤߋߟߋ߲߫ ߞߟߋߙ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߁߂ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߊ߲ߝߏ߲߬ ߁߂[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߊ߲ߝߏߦߌߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬  ߁߂ߘߐ߫߸

ߛߙߋ ߡߎ߬ߛߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߎ߰ ߁߇ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸

߁-ߛߋ߬ߞߙߐ߬ߟߋ߲߬

߂-ߓߊ߲߬ߞߎ߲߬ߡߣߊ߬

߃-ߛߌߣߏ߫

߄-ߖߙߊ߬ߣߌ߬

߅-ߞߐ߲߬ߣߊ߬

߆-ߓߊߘߞߎ߫

߇-ߖߌ߲ߓߟߊ߫

߈-ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߢߣߊ߬

߉-ߗߌ߬ߢߍ߬ߕߞߏ߫

߁߀-ߛߊߢߎߡߊ߲ߟߋ߲߫

߁߁-ߛߣߊߞߙߐߓߊ߫

߁߂-ߓߙߍ߬ߓߞߐ߬ߟߊ߬

߁߃ߘߍ߲߬ߓߊߘߎ߱ ߦߙߐ߬ߟߊ߬

߁߄-ߛߐߟߋ߲ߞߘߐ߫

߁߅-ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߟߊ߬

߁߆-ߛߊ߬ߡߙߐ߬ߟߊ߬

߁߇-ߜߊ߲߬ߛߟߎ߬ߝߎߞߊ߫