ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߏߙߊߞߘߐ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ, ߛߏߣߍ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߂߄′߅߈″N ߇°߃߅′߄߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߜ߭ߎߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߂߆ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߓߑߟߊߖߍ߫-ߗߍߡߟߊ߫߸ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫߸ ߘߊߣߎ߫߸ ߘߓߋߟߍ߲߫߸ ߘߋߝߌߣߊ߫߸ ߘߜ߭ߐ߫߸ ߘߐ߲ߓߊ߫߸ ߝߙߊ߬ߖߍ߬ߟߋ߫߸ ߝߙߊ߬ߜߊ߬ߙߊ߫߸ ߜ߭ߙߊߟߐ߫߸ ߞߟߋ߬ߦߊ߫߸ ߞߐ߬ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߐ߬ߟߊ߫߸ ߞߎߡߊ߲ߕߎ߫߸ ߞߙߎߟߊߡߌߣߌ߲߫߸ ߡߋߙߌߖߍߟߊ߫߸ ߥߙߎ߫߸ ߛߊ߲߬ߛߏ߫߸ ߛߓߌߙߌߟߊ߫߸ ߛߌߘߐ߫߸ ߛߌߦߋ߲߫ ߕߎߟߊ߫߸ ߗߍߡߟߊ-ߡߊߣߌߡߣߐߗߍ߫߸ ߥߐߟߊ߫߸ ߦߌߣߌ߲ߘߜ߭ߎ߫߸ ߦߙߌߘߜ߭ߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߲ߗߍ߬ߓߜ߭ߎ߫߸ ߓߐߝߙߊ߫.

ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߝߙߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߜ߭ߎ߬ߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] This article was translated from French Wikipedia