ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߛߏߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߎߘߍ߫ ߅߉ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߕߍ߫.

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߅߂′߀″N ߇°߃߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ߓߎߛ, ߞߋߕߢߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߁߉߀߅ ߟߊ߫. ߛߡߊ߬ߖߌ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߖߟߎ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐߔߑߕߌ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߲ߣߐ߲߰߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߏߕߎߓߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ (ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ) ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ (ߓߊߜ߭ߊ߲߫) ߡߙߊ.

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫߹ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ (ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߏߡߦߊ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬.

ߞߐߡߎ߮ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߤߎߙߛ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ߸ ߁߈߉߈ ߠߊ߫.


ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ


ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߬ ߟߐ߯ߝߍߓߊ (ߛߜ߭ߎߝߍߓߊ) ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫.

ߛߏ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߛ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߞߋߕߢߌ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬.