ߟߊߓߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߊߓߋ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߝߎߟߊ߫ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߝߎߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߬߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߎߟߊ߫ ߘߌ߬߸ߝߎߟߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

ߟߊߓߋ߫
ߛߏ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1755 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎLabé ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߉′߀″N ߁߂°߁߇′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߟߊߓߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߔߊߔߘߊ ߞߊ߲߬

ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߎ߰ߓߊ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߫ - ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎ߬ߓߌ߬ߦߊ߫- ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋߟߎߡߊ߫- ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߊߟߌ߫- ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߎߜ߭ߋ߬- ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߛߏߞߣߐ ߟߊ߫

ߞߌ߲߬ߘߊ߬ߓߊ ߁߂ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߘߞߊ߁،ߘߞߊ߂،ߘߏߜ߭ߏ߯ߙߊ߫،ߘߏ߯ ߛߊߙߋ߫،ߞߏ߲ߞߏߟߊ߫،ߞߙߎ߬ߟߊ߫،ߡߍߙߌߋ ߥߟߊ߫ ߟߋߌ߬ ߛߊߙߋ߫،ߡߊߘߌ߯ߣߊ߫،ߡߏߛߵߞߋ߫،ߔߎ߲ߗߌߎ߬،ߕߊߕߊ߫߁߭ ߣߌ߫ ߕߊߕߊ߫߂߲، ߛߏ߫ ߞߌ߲ߘߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ߓߊ ߝߟߐ߸ߡߐ߱ ߞߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߁߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߓߊߦߊ߫،ߞߏ߲ߔߊ߲ߦߊ߫،ߘߏ߲߬ߜ߭ߏߟ،ߘߏ߲߬ߜ߭ߏߟ،ߘߊߦߋߓߋ߯، ߝߊߘߌ߫،ߝߊߝߊߓߋ߯،ߝߊߟߏ߫ ߓߏߥߋ߬،ߤߏߙߋ߫ ߛߊ߯ߟߊ،ߞߎߟߌߘߙߊ،ߟߏ߲ߓߏ߲ߣߊ߫،ߣߊߘߋ߯ߟ، ߔߕߋ߬ߥߋߟ ߔߏߙߋߞߏ߫،ߛߊ߯ߟߊ ߘߎߦߋ߫،ߛߝߊߕߎ߫ ߁ ߣߌ߫ ߛߝߊߕߎ߂،

ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲

ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߁߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸.ߞߏ߫،ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،ߊߟߎ߫ ߝߟߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߎߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߓߌ߬. ߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߋ߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߡߏ߫ ߟߊߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߇߅߅ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬،

ߛߏ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍߝߎߟߊߦߌ߫ ߖߊ߯ߟߏ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߟߐ߫߸ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߛߌߙߊߖߐ߫ ߖߊ߯ߟߏ ߸ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߦߊߛߌ߯ߣ ߖߊ߯ߟߏ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ߬ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߝߟߐ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫

ߛߌ߬ߝߏ߲ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲߬ߛߙߌߓߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ߫ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ߓߊ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߙߏߕߍߛߵߕߊ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫..

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߤߊߟߌ߬،ߘߌ߯ߣߊ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߓߊߏ߬،ߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫

ߟߊߓߋ߫ ߡߌ߲߬ߛߛߙߌ߬ߓߊ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߎߕߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫،ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߎߕߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߎ߱ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫߸ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬߸ߛߍ߬ߣߍߞߍ ߣߌ߫ ߦߙߌߝߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫..

ߟߊߓߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ

ߡߐ߬ߘߐ߬ߜߍ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]