ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߟߐߝߍߓߊ ߦߴߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߐ߮ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߯ߓߊ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ( ߕߍ߬ߣߍ߲ ) ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߯ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߌ߬ߟߏ߲ ( ߖߎߡߊ ) ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߐ߯ߓߊ ߘߐ߫، ߦߏ߫: ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߟߊߓߋ߫، ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬، ߞߛߌ߬ߘߎ߯، ߜߞߋߘߎ߯، ߛߍ߲߬ߞߐ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߝߙߊߣߊ߫، ߘߊߓߏߟߊ߫، ߜߛߌߞߙߌߡߊ߫، ߕߎߜ߭ߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߮ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߣߛߌ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߝߎߕߊ߫ ߘߊߜߟߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߕߍ ߘߊߡߌߣߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߁߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߊߝߌ߲߫ ߘߟߊ߫.