ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville


ߞߊ߬ߟߌ߲ߞߐ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߄ ߁߉߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߁ ߉߇߀ ߘߌ߫.

ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߂߀߁߈ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߅ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߖߐߞߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߝߌ߲߬.

ߞߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]