ߓߊߝߌ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫.

ߓߊߝߌ߲
ߓߊ
ߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߊߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ ߡߍ߲ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߂߁′߁߆″N ߉°߉′߄߉″W, ߁߁°߂߁′߁߆″N ߉°߉′߄߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Heritage designationRamsar site ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊߞߎ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߎߕߊߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߥߦߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߐ߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߇߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߝߌ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߕߌ߰ߓߙߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߛߏ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊߝߌ߲߫ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߓߊߝߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߓߊߟߌ (ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬) ߘߊ߲߭ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߈߈߇ ߣߌ߫ ߁߈߈߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߓߍ߲߬ߘߐ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߞߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߋ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬. ߓߐߕߏ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߈߈߉ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߡߊ߬.

ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߦߋߟߌ߸ ߁߉߀߅ ߝߊ߲߭ߝߍ߬.


ߓߊߝߌ߲ ߥߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫
ߓߊߝߌ߲ (ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫)߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߦߊ߫


ߓߊߝߌ߲ ߞߎ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߬߬߬߬߬߬߬߬ߛߊ߸ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ߓߊߝߌ߲ ߦߌߟߌ߲ߕߎ߬ߟߋ ߘߐߛߊ߲߭ ߥߊߙߊ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ߘߐߛߊ߲߭ ߓߘߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߅ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ (߁߉߅߄-߁߉߇߈)  ߥߊߙߊ߲߫߸ ߦߙߐ ߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲ ߓߌ߬ߟߊ (ߓߊߓߌߟߊ) ߘߐ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߇ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ߫. ߘߐ߬ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߍ߬ߓߍ߲߫ ߁߈߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߁߈ ߇߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߖߌ ߖߊ߬ߕߋ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ ߘߐ߫. ߖߌ߫ ߝߟߍߝߟߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊߝߏߟߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߃߀߆ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫.

ߓߊߝߌ߲ ߦߋ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߦߏ߬ ߊ߬ ߝߙߍߡߊ߬߸ ߊ߬ ߖߌ ߦߋ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߟߊ߫ ߝߘߍ߬ߓߍ߲߫ ߁߁,߄ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߅߅ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߞߢߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲߭ ߂߅ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߟߊߝߘߍ߬ߓߍ߲߬ ߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊ߫ ߥߦߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߞߐߘߊ߲ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߜߊ߬ߟߊߝߘߍ߬ߓߍ߲߬ ߁߁߅߀ ߡߊ߬.