ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߙߍߡߊߞߐߣߐ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߤߙߍߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߛߏߛߌ߯ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߁߃߉߈߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߫ ߟߊ߬ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߕߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߁߃߀߇߈ ߘߌ߫ [߁]

ߦߟߌߣߐߕߊ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]