ߓߊ߲߭ߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߊ߲߭ߞߐ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ߓߊ߲߭ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߬߸ߓߊ߲߭ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߎ߱ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߫ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߣߌ߲߲߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߌ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߝߏ،ߘߎ߰ߙߋ߲߬ ߓߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߟߊ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߙߍߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߉ ߅߃߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߈ ߂߆߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߓߟߏ߫߫