ߡߊ߬ߟߋ߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߬ߟߋ߬ߦߊ/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߌ߫ ߘߊ߫   ߡߐ߰ ߂߉ ߃߇߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߛߙߋߓߍߦߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߇ ߄߇߁ /߂߀߁߄ ߠߊ߫