ߘߞߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߞߏ߫/ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬، ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߐߕߏ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲.

ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߍ߬ߞߍ،ߏ߬ ߞߏߓߌߘߊ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌߣߍߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ،ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ߫ ߘߌ߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߛߣߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬،ߛߍ߬ߣߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߕߜߋߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬߸ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߊߙߏ ߁߂ ߞߘߐ߫

ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]