ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߋ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋ߬ߖߎ
ߛߌߓߟߏߡߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲useful plant ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲V. paradoxa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߐ߮Vitellaria paradoxa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߛߙߍߘߍߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߓߐߛߎ߲Vitellaria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Taxon synonymButyrospermum parkii ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
This taxon is source ofshea wood, ߛߋ߬ߕߟߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
IUCN conservation statusVulnerable ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GRIN URLhttps://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=102598 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߋ߬ߛߎ߲ ߥߟߊ߫ ߛߋ߬ߖߎ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߋ߬ ߦߙߌ ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

ߛߋ߭ ߥߟߊ߫ ߛߌ߭ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߙߌ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߏ ߕߟߎ ߓߐ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߕߟߎ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߕߟߎ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ ߝߣߊ߫ [߁]. ߛߋ߭ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬ [ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫] (ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟).

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߭ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛ߭ߌ ߕߑߙ߭ߌ (ߛߋ߬ ߖߎ) ߥߟߊ߫ ߛ߭ߌ ߓߐߕߊ߬ (ߛߋ߬ ߓߊ߲ߞߊ)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ [߂].

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊߙߌߕߋ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߐߝߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊߙߌߕߋ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߎ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍߙ ߘߋ߬ ߞߊߙߌߕߋ (ߛߋ߬ ߓߊ߲ߞߊ).

ߒ߬ߓߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬: ߤߊߥߎߛߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊߘߊ߲ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߕߡߊߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߛߋ߬ߞߘߐ߫».

ߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߭ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߎ߰ߖߌ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߣߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬

ߛߋ߭ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߕߎ߫ ߥߙߊߥߙߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬ߟߌ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߣߌߗ߭ߍߙ߸ ߓߋߣߍ߫߸ ߕߜ߭ߏ߫߸ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߐ߬ߡߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߖ߭ߊ߬ߦߌߙ߸ ߗߊߘߌ߬߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߋߗߏ߯ߔߌ߫߸ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ߸ ߋߗߏ߯ߔߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߙߊߝߙߌߞ. ߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.

ߝߙߋ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߬ ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊߡߋߙߎߣ ߠߋ߬߸ ߒߓߊߘߌ߫

ߛߋ߭ ߦߴߊ߬ ߝߙߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߯ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߝߙߋ ߜߍߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߛߘߋ ߦߋ߫ ߝߙߌߛߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߙߍߣߙߍ ߥߟߊ߫ ߡߎ߯ ߥߎߟߋ߲ߘߊ߲ߜߊ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߝߙߌߛߌ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߓߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߐ߯ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߝߙߌߛߌߦߊ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߙߌߛߌߜߍ ߘߌ߫߸ ߜߍߦߊ ߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߝߙߌߛߌ߫ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߘߴߌߞߘߐ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߥߟߎ߬ߥߟߎ ߟߎ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߎߘߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫, ߊ߬ ߥߊ߬ߟߌ߬ߥߊߟߌ (ߞߎ߲߬ߝߟߐ) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߘߍ߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߬ߞߊߘߌ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߘߍ߬ ߜߊ߲߬ߘߐ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍ߬ߣߍ.

ߕߐ߲߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߋ߭ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߦߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߦߙߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫, ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߝߘߏ߬ ߘߐ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߛߋ߭ ߘߋ߲ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ߡߊ (ߞߟߏߡߊ߫) ߣߌ߫ ߞߟߐ߬ߒߕߊ߲ (ߞߟߏߒߕߊ߲) ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߟߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߟߎ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߕߟߎ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߐ߬ߒߕߊ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߓߴߊ߬ߟߋ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߎ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߌߞߐ߮ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ «ߥߟߏߥߟߏߓߊߓߏ߬ߖߌ».

ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߭ ߓߙߊ߬ߡߙߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫

ߛߋ߬ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߦߊߦߊ߫߸ ߛߋ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߱ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߙߊ߬ߓߙߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߫ ߡߐ߬ ߞߵߊ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߭ ߓߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߬ߞߟߐ ߟߊߖߊ߬ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ ߞߛߏߞߛߏ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߎ߬ߙߊ߲߬ߛߎߙߊ߲߫ (ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߛߎ߬ ߞߏ߬ߟߏ߲ ߘߐ߫) ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߏ ߟߊߖߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߖߊߙߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߎ߮ ߟߊߖߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߯ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߘߊ߱ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌߟߊ߲߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߌߟߊ߲߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߫.

ߝߟߐ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߬ ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߓߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߯ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߟߌ߫ ߛߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲߸ ߕߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌ߯߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߦߏ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ ߞߐߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߛߊ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋߣߌ߲ߠߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߡߛߏߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߞߣߐ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߛߊ߲߮ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߸ ߛߎ߬ߛߎ߬ߟߌ߬ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߬ߛߌ߰ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߕߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߛߎ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬.

ߛߋ߬ ߜߊߛߌ ߣߴߊ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߕߍ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߬ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫
ߛߋ߭ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߕߍ߭ ߦߴߌ ߘߐ߫

ߛߋ߬ ߛߌ߮ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫߸ ߥߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߬ߘߍ߮ ߘߌ߫ ߖߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߊ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߘߴߊ߬ ߝߎ߲߫ ߖߌ ߞߎ߲߬ߡߊ߬߸ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߏ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߣߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߊ߱ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߕߟߎߖߌ ߛߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߡߊ߬߸ ߞߊ߲߬ߞߊ ߕߍ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߎ ߓߐߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫, ߕߟߎ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊߡߊ߰ ߟߴߊ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߐߖߊ߬ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߴ«ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬»)߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߊ߫ ߝߍ ߖߌߡߊ ߘߐ߫.

ߛߋ߬ߕߟߎ ߟߊߡߊ߰ ߦߴߌߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߐ߫

ߊ߬ ߓߊ߯ ߛߎ߬ߣߐ߬ ߞߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߮ ߟߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߜߊߟߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߝߌߘߊ (ߕߓߊ߫ ߝߌߘߊ߫߸ ߛߐ߫ ߝߌߘߊ…) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫.

ߛߋ߬ ߕߟߎ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߣߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߬ ߕߟߎ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߦߌߟߊ߲ߠߌ߲߫ ߕߟߎ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߕߟߎ ߘߌ߫߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߕߟߎߜߍ ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊߛߌ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫

ߛߋ߬ ߕߟߎ ߥߟߊ߫ ߕߟߎߜߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߙߐߟߌߟߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߟߏߘߐߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߝߛߊ߬ߘߌߡߌ߲߸ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߌߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߱ ߟߎ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߌ߬ߘߊ߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬.

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߛߋ߬ ߕߟߎ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ߫ (cosmétique) ߘߍ߲߯ߦߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߒ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋ߭ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬߸ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ (ߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߬؟).

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߧߊ ߡߊ߬