ߣߍ߬ߘߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߍ߬ߘߍ
ߛߌߓߟߏߡߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲useful plant ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲P. biglobosa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߐ߮Parkia biglobosa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߛߙߍߘߍߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߓߐߛߎ߲ߔߊߙߞߌߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
BasionymMimosa biglobosa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
IUCN conservation statusLeast Concern ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Subject has roletype species ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GRIN URLhttps://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=26777 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߝߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߎ߮ ߣߴߊ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߎ߫ ߥߙߊߥߙߊ ߣߴߊ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[߁].

ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߖߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߲ߛߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߌߘߊ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߣߘߍ߬ߞߟߏ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ ߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߦߙߌߦߊ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߜߍߞߍ߲ߠߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ (ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫) ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߝߙߋ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߋߟߌ ߥߟߊ߫ ߕߍ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߘߍ߬ ߝߙߋ (ߖߋ߲ߖߋ߬ߙߌ߲)߸ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫

ߣߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߙߋ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߝߙߋ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߋ߲ߖߋ߲߬ߙߌ߲; ߊ߬ ߝߙߋߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߝߙߌߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߋߡߎ߮ ߓߌ߲߬ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲߫ ߞߊ߬ ߛߘߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫.

ߛߘߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߝߙߌߛߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߖߊ߲߯ߧߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߘߊ߲ߜߊ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߯ߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫. ߕߐ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߣߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߊߜߍ߲ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߘߍ߬ ߜߋ߬ߘߋ߲߬ ߞߊߘߌ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߣߘߍ߬ ߞߊߘߌ ߣߌ߫ ߣߘߍ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߲ߡߙߊ ߟߊߡߐ߲߫ ߛߊ߲߫ ߞߎߘߊ߸ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߡߙߊ ߟߊߡߐ߲߫ ߗߏ߮

ߣߘߍ߬ߕߐ߲ ߓߊ߯ ߟߞߊߘߌ߫߸ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߣߘߍ߬ ߞߊߘߌ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߏ߫. ߣߘߍ߬ ߞߊߘߌ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߣߍ߬ߘߐ߬ ߣߘߍ ߟߎ߬ ߞߊߘߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߝߢߐ ߟߊ߫ ߣߘߍ߬ ߟߊߓߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

ߣߘߍ߬ߟߊ߬ߘߊ߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߜߘߋ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߜߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߜߏ߬ߛߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߮ ߞߍߕߐ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߘߍ߬ߡߎ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߐߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬.

ߊ߬ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߴߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߦߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߘߍ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

ߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍ߬ߘߍ ߡߎ߮ ߦߋ߫ ߣߏߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߜߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐߣߐ ߟߊ߫߸ ߕߌ߬ߦߊ߬ߘߍ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߐ߭ ߣߌ߫ ߝߙߏ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߞߎߡߎ߲ (ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߞߎ߲) ߞߴߊ߬ ߟߊ߫: ߣߘߍ߬ ߜߍ߲ߛߍ߲ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߏ߬ߘߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ ߘߐ߬ߕߊ߰ߟߊ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߘߌ߫.

ߛߎ߲ߡߙߊ ߟߊߣߍ߲ ߣߘߍ߬ߞߟߏ ߞߐߞߊ߲߬ ߘߍ߬ߘߜ߭ߎ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫

ߣߘߍ߬ ߞߟߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎߡߙߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߛߎ߬ ߊ߬ ߕߓߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߌߘߊ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߍ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߟߎߡߐ߯ߣߍ߲ߞߎ߲ (ߟߌߡߐ߯ߣߍ߲ߞߎ߲ «ߟߌߡߐ߯ ߞߟߌ») ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߛߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎߡߙߊ ߡߐ߲ ߘߌ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߐ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߴߊ߬ ߘߐ߫