ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߃߀′߀″N ߉°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ

ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏߓߊ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߤߙߐߘߎ߯ (ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫) ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫ (ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬) ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߆ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫:

ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߜߞߋߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߛߍ߬ߣߍ߸ ߦߙߌߝߘߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ. ߛߣߍ߬ߞߍ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߏ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭. ߦߙߌߝߘߏߞߏ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߜߊ߬ߦߌ߬ߖߎ ߣߌ߫ ߕߌ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߖߋߞߋ߬. ߕߟߎߥߎߟߋ߲߫ (ߕߌ߲߬ߕߟߎ) ߘߐߓߌߘߌ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߦߋ߫ ߖߋߞߋ߬. ߦߙߌ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߊ߫ ߢߊ߲߬ߔߊߟߊ߲߬. ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫: ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ (ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߟߎ)߸ ߖ߭ߜ߭ߏߕߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߮ ߞߎ߬ߙߎ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲.

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫: ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߸ ߌߛߟߊߞߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ, ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߏߡߦߊ ߘߌ߫.