ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߇°߃߄′߈″N ߉°߁߅′߂߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Yomou.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߣߐ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߥߟߴߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ
ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߥߟߴߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ

ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߘߐ߫: ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊߢߍ߫߸ ߓߍߕߊ߬߸ ߓߌ߬ߢߊߡߎ߲߬߸ ߓߏߥߋ߫߸ ߖߋߞߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߋߟߊ߬.

ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߂߂ ߂߃߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬