ߖߌ߬ߣߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲administrative territorial entity of Guinea, ߞߊߓߋ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊQ116284262 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߕߙߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫ (ߓߴߊ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫). ߊ߬ ߕߐ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߇ ߟߎ߫ ߕߟߊߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߃߃ ߟߎ߫ ߘߌ߫; ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ (ߦߏ߫: ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߫) ߕߟߊߕߟߊߟߌ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߡߌߛߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߦߏ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߛߍߞߑߕߍߙ).

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߙߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߃߃ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬:

ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߟߊߟߌ

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫

ISO 3166-2:GN

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]