ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬߬߬ߓߊ߰ߘߊ߮߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ (ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ߓߊߟߌߖ߭ߌ߬ߦߊ߫߸ ߓߣߌߞߟߊ߫߸ ߓߝߐ߬ߛߎ߫߸ ߘߊ߯ߙߏ߫߸ ߝߊߛߊ߲ߞߐߣߌ߲߫߸ ߞߐ߲߬ߞߊ߲߫߸ ߞߐ߬ߦߊ߬ߡߊ߫߸ ߒ߬ߖ߭ߓߍ߬ߟߊ߫߸ ߎߙߋߡߊߌ߫߸ ߔߊ߲ߖ߭ߌߦߊߖ߭ߎ߬߸ ߛߍ߲ߜߋߘߎ߯߸ ߛߙߍߘߎ߯߸ ߝ߭ߊߛߙߋߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߕߊ߲ߞߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߉߇ ߇߇߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.ߘ

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]