ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߇߅߂ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ
ߕߌ߲ߘߌ
ߕߐ߮ ߓߊߖߎMont Nimba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐQ1992527 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߇°߃߇′߂߁″N ߈°߂߄′߂߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ
ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬߬ߙߎ

ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߛߌߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߣߍ߰ߝߌ߲. ߊ߬ ߓߐߟߐ߲ߓߐߟߐ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߡߏߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁߂߈߀ ߘߌ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߘߎ߬ߝߍ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߕߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߛߙߊߛߌ ߕߐ߮ ߦߋ߫ WWF ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߕߎߞߊߓߊ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߟߍߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߝߙߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬. ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߞߍ߲ߘߍߓߐ߰ߝߍ ߣߌ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ (ߎ߳ߣߍߛߞߏ) ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫. ߁߉߈߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ ߞߊ߬ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߣߍ߰ߡߊ߬ߦߙߐ ߓߊ߯ߙߊߞߏ ߘߐߞߕߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߊߥߟߌ߬. ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߓߊ߯ߙߊߞߏ߫߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߘߍ߬ߘߊ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߜߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊߞߏ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߟߎ ߕߍߡߟߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ߰ߦߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߐ߫. ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߖߘߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊߜߍ߲߫.