ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬߬߬߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫߫ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߄ ߠߎ߫߸ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.