ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߛߟߊߞߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߛߟߊߞߊ
major religion
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊߌ.ߡ 33 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Christ, Jesus, Nazareth ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮Jesus, Virgin Mary, Paul the Apostle, Saint Peter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߦߙߐJerusalem ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍBible, New Testament ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Hashtagchristianity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫monotheism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Christianity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫Christian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Separated fromJudaism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Mastodon instance URLhttps://theres.life ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character✝️ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌߛߟߊߞߦߊ ߦߋ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߣߖ߭ߊߙߍߕ. ߊ߬ ߘߐߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߡߊߡߎ߲ߣߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߛߊ߫ ߦߋ߫ ߡߎߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߞߏ ߝߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߤߋߓߎߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߝߊ߬ ߞߘߐ. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂.߄ ߘߌ߫. ߌߛߟߊߞߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߦߏ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߫߸ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߖ߭ߎߘߋ߬ ߞߣߐ߫. ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߞߌߣߦߊ ߘߐߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߡߊ߬߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߡߊ߬߸ ߡߋߖ߭ߏߔߏߕߊߡߌ߫ ߡߊ߬߸ ߕߊߙߊ߲ߛߑߞߏߞߊߛ ߡߊ߬߸ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߌߗߏ߯ߔߌ߫ ߡߊ߬, ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߣߌߡߊߣߐ߲ߞߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߘߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡߎ߲߬ ߓߋ߭ ߞߐ߫ ߇߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߘߍ߬ߓߏ߲߬ ߞߘߐ ߦߊߤߎߘߌߦߊߦߊ ߟߊ߫߸ ߌߛߟߊߞߦߊ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߝߘߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߍ߲߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߕߎ߬ߓߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߌߛߟߊߞߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍ߫ (߃߃߇) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߔߑߕߌߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߯ (évêque) ߏߛߍߓ ߘߋ߬ ߣߌߞߏߡߍߘߌ߫ ߓߟߏ߫: ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߍ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߌߛߟߊߞߦߊ ߞߊ߲߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ ߡߌߟߊ߲߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ (l’Édit ) ߓߟߏ߫ (߃߁߃) ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߌߛߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߙߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߌߛߟߊߞߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߘߌ߫ (߃߈߀) ߠߊ߫. ߌߛߟߊߞߦߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊߟߌ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ «grand schismes ߥߟߊ߫ grand églish». ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߋߝߍߛ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫ (߄߃߁) ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߐߙߑߕߏߘߐߞߛ ߝߣߊ߫ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߊߟߑߛߋߘߋߊߣ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫ (߄߅߁) ߠߊ߫߸ ߡߊߡߎ߲ߣߍ߲ߦߊ (christologie) ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߕߟߋ߬ߓߐ ߐߙߑߕߏߘߐߞߛ ߋߜ߭ߑߟߛߌ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊߕߏߟߞߌ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߐ߫ (߁߀߅߄) ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߴߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߞߏ ߘߐ߫. ߌߞߐߕߎ߲߯ ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ߦߊ ߝߣߊ߫ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫. ߟߢߊ߬ߟߌ ߕߎߡߊ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲) ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߋߞߟߌߛߌ ߟߐ߲߬ߛߐ߲߬ߠߊ߫ (confessions) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ (théologiques) ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߟߊ߬ߝߋ߲߬ߞߏ (ecclésiologique) ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߫ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐߦߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߞߐ ߘߐ߫ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ – ߁߉߲)߸ ߞߙߋߕߌߦߍ߲ߦߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߏߛߌߦߊߣߌ߫ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.

ߞߙߋߕߌߦߍ߲ߦߊ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߛߌߟߊ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߍ߬ߗߏ߮߸ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߐ߲ (ߡߊߡߎ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߢߊ). ߌߛߟߊߞߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ (ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁,߃ \ %߅߀,߁)߸ ߔߙߏߕߍߛߌߕߊ߲ߦߊ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߉߂߀ \ %߃߆,߇)߸ ߕߟߋ߬ߓߐ ߐߙߌߕߏߘߐߞߛߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߆߀) ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߐߙߌߕߏߘߐߞߛߌߦߊ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߆ \ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ %߁߁,߉)߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ߫ ߕߏ߯ߝߏ (œcuménisme) ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߛߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߘߋ߲ߦߊ ߡߊ߬ – ߛߟߐߡߌ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ – ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ – ߕߙߐߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߣߎ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬; ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫߸ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߐ߫. ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߣߊ߬ߣߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊߕߌߥߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߊߙߞ ߟߊ߫߸ ߟߎߞߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߞߘߐ߸ ߞߵߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߟߊ߲߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߘߌ߫.

ߌߛߟߊߞߦߊ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߖߏ߯ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߝߟߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߡߊߖߌ߱ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߌߛߟߊߞߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߇߀ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߙߋߕߌߦߍ߲ ߘߌ߫. ߌߛߟߊߞߦߊ ߓߘߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߐ߯ߟߕߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߌߡߊߣߐ߯ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߦߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߏߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߟߌ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ߠߊ߬ ߞߊߙߊ߲ (Ecclésiologie)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌ߬ߙߌ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߸ ߣߌߡߊߣߐ߲ߞߐ߲ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߟߊߝߛߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]