ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߄߁′߁߂″N ߈°߃߉′߂߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GeoshapeData:Guinea/Beyla.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ߣߌ߬ߢߊ, ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊ, Kla-Dan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߓߋߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߄ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫: ߓߐ߰ߟߊ߬߸ ߛߏߞߎߙߟߊ߫߸ ߝߎߥߟߊ߸ ߛߋ߲߬ߞߐ߫߸ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯߸ ߛߡߊ߬ߠߊ߫߸ ߜߍ߬ߛߏ߬ߓߊ߫߸ ߢߐ߲߬ߛߐ߲߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯߸ ߞߙߊ߬ߟߊ߫߸ ߜߊ߬ߞߍ߬ߘߎ߯߸ ߡߎߛߊߘߎ߯߸ ߖߊ߬ߛߏ߬ߘߎ߯߸ ߖߙߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߄߈ ߇߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬߬ߢߊ߬ߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߯ ߥߐ߯ߙߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬߬߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰߰߰߰ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ %߁߀߀ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߍ߬ߢߊ߬ߞߊ ߘߌ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߲߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߊ߬ (ߓߋߟߊ߫߸ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬߸ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬߸ ߟߐ߬ߟߊ߫߸ ߦߏ߭ߡߎ߲߬߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊ߫.