ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯ ߞߎ߬ߙߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߛߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁0 ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߌ߲ߘߌߡߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߦߙߌߡߊ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫. ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߘߊߡߊ߲߫ ߘߍ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߝߐ߲߫ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁߆߅߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߌ߲ߘߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߍ߰ߡߊ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߜߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߍ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߄߃߁, ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ. ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߖߋߞߋ߬ ߕߙߐߝߍ߬ ߟߋ߬.