ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬߬߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐߢߋߙߋ߲ߞߎߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫: ߟߐ߬ߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߏ߬ߛߎ߫߸ ߝߎ߲ߓߊߘߎ߯߸ ߜ߭ߡߊ߫-ߓߙߋ߬ߡߊ߫߸ ߕߎ߲߬ߞߙߊߕߊ߬߸ ߜߍߦߊߛߏ߬߸ ߞߏߞߏߕߊ߬߸ ߟߍ߯ߣߍ߲߫߸ ߒߖ߭ߐ߲߯

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߟߐ߬ߟߊ߫ ߦߙߐߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߇߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߬ߛߎ߬ ߣߌ߫ ߒߖ߭߭߭ߐ߯ ߟߎ߫ ߕߍߟߊ ߓߌ߬߬ߟߌ߲߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߟߐ߬ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߊߟߊߒߕߍ (ߛߎߓ-ߋߞߎߊߕߏߙߌߦߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߝߊ߲ ߝߍ߬, ߝߊߦߌߘߊ߫ ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫. ߕߎ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߕߎ߫ ߥߙߊߥߙߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ, ߕߌ߲ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߕߎ߬ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߖߎ߬ߝߍ߬ ߜ߭ߊ߯ ߣߌ߫ ߖߙߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߖߌ߫ ߥߦߏ߬ߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫: ߒߜ߭ߎߥߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߋߘߎ߯ߓߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߈߈ ߇߄߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ %߅߀ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߐ߰߰ߢߐ߬ߣߍ߲߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߲߯ߞߊ߲߬ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߛߐ߫. ߊ߬ ߛߌߦߊ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߣߐ߸ ߒߞߏߝߐߟߊ (ߞߏ߬ߣߌ߲߬߬ߢߊ߬ߞߊߡߊߣߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ.

ߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߸ ߛߏߡߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ. ߛߏߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߏߕߎ߫ ߘߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߞߐߕߋ߫ (ߞߐߡߊߕߋ) ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߈߀ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߈ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߬ߟߏ߸ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ)߸ ߞߋ߲߲߲߬߬ߘߋ߸ ߛߊ߬ߢߐ߸ ߝߊߣߌ߲߸ ߜߊ߬߬߬߬߬ߦߌ߸ ߜߋ߬ߞߋ߸ ߞߊ߬ߞߊ߬߬߬ߥߏ߸ ߕߌ߲߲߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߕߏߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߛߊ߱߸ ߓߊ߭߸ ߞߐ߬ߛߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߐ߬ߣߐ (ߛߌ߬ߛߍ). ߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߐߞߎ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߟߐ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߓߊ߸ ߣߡߊ߬ߛߊ߸ ߕߟߎߥߎߟߋ߲߸ ߜߋ߬ߞߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬.

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߓߏ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߐ߫. ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߓߋߟߊ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫, ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߛߌߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ ߕߐ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߫.