ߞߏ߬ߣߌ߲߬߬ߢߊ߬ߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
{{ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ}}

ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ:

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ ߥߟߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߎ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎ ߞߘߐ߫.ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߝߐߦߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߵߊ߬ ߝߐߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߕߘߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊߝߏߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬ߙߊߓߊ߮ ߕߘߍ߫ ߖߐߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߟߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߝߐߣߌ߲ߜ߭ߊߡߊ߲߫ ߖߐߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߟߋ ߓߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߁߂߀߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߝߊ߲߭ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߊ߬ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߙߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߠߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫...

ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߛߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߐߟߐ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ߡߌߛߊ߯ߘߎ߰,ߘߎߞߎߙߋߟߊ߫,ߓߋߟߊ߫,ߢߍ߰ߟߊ߬,ߕߎߙߋߟߊ߬

ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬: ߜߍ߰,ߥߙߏߘߎ߰,ߓߋߟߊ߫ ߝߙߊߣߊ߫,ߖߙߌߟߊ߫,ߡߊ߰ߣߊ߬,ߜߊ߰ߣߊ߬,ߓߛߊߣߐ߫,ߛߎߡߊ߲ߘߎ߰,ߡߊߤߎ߬,ߓߎ߰ߛߋ߬,ߞߣߏߞߙߐ߫,ߡߊ߲߰ߘߎ߰,ߞߏߟߟߌߓߌߙߡߊ߫,ߞߏߣߌ߲ߜ߭ߐ߬,ߖߊߡߎ߬ߟߐ߫,ߞߙߏ߫,ߓߙߊߟߊ߬,ߗߊߥߊ߬,ߓߎ߬ߣߌ߲߬,ߝߟߏߣߌ߲ߜߍ߬,ߏߖߣߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫... ߞߍߣߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲߬ߓߍ߲߫,ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ,ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫(ߤߙߐߘߎ߰).