ߒߖ߭ߐ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search


ߒߖ߭ߐ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߕߙߐߝߍ߬.

ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߙߏߡߎ߫ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߣߊ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.