ߞߏߞߏߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߏߞߏߕߊ߬/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸

ߞߏߞߏߕߊ߬
ߞߊ߲, ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲, vulnerable language
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲Northwest Solomonic languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Solomon Islands ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߀′߀″S ߁߅߉°߈′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
UNESCO language status2 vulnerable ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Ethnologue language status6b Threatened ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Indigenous toIsabel Province ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.