ߝߎ߲ߓߊߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߎ߲ߓߊߘߎ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߘߎ߰ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߊ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫. ߛߌߦߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߲߬߸ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߞߏ ߖߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߲߬ ߠߎ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫: ߛߎ߬߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ߸ ߞߎߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߛߊ ߟߎ߬߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߛߣߍ߬߬߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫.