ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ
railway line
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Date of official opening߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1924 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Track gauge1000 mm track gauge ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Terminusߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫, ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Route diagram templateTemplate:Dakar-Niger Railway ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߗߍߛ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߟߎ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߈߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߆߄߁ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊߙߊ߲ߛߑߙߊߦ ߞߐ߲ߛߐߙߑߕߌߎߡ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫[߁].

ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ߫ (ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߮) ߡߊ߬ߘߏߣߌ߲ ߗߋߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߘߐ߫ ߂߀߁߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߰ߦߋ߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊߡߎ߲߫ ߠߎ߫ ߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߛߌߛߌߞߎߟߎ߲ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߗߋߘߊ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ ߣߌ߫ ߗߍߛ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߊ߲߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߁߉߀߈ ߠߊ߫

ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߜ߭ߊߟߌߋߣߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߐ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߝߏ߫ ߁߉߂߄ ߠߊ߫.

߁߉߄߇ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ (ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߐ߲ߞߟߌ) ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߏߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߛߍ߲ߓߍ߲ߣ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߓߎߕ ߘߋ߫ ߓߏߊ ߘߋ߫ ߘߌߋ߫ (bouts de bois de Dieu) ߘߐ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫..

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߥߦߊ߬ߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ (Régie des Chemin de fer du Mali «RCF») ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ (Régie des Chemins de Fer du Sénégal) ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߂߀߀߉ ߘߓߊ߬ߘߊ ߁߃ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߃߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߣߐ߬ ߛߌߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߊ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߘߙߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫. ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߥߟߏߥߟߏ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߘߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫.

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߟߐ߬ߘߊ߸ ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߂߀߀߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬. ߕߊߙߊ߲ߛߑߙߊߌߟ ߞߐ߲ߛߐߙߑߕߌߎߡ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߘߍߞߙߎ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߊߘߐߓߍ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫. ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߙߋߞߋ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߟߊߣߍ߲ ߡߎ߬ߙߊ߲ (ߖߐ߯ߙߊ߲) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߊߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ߫ ߛߘߍߡߊ߲ ߠߎ߬. ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߞߐߘߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߀ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߘߌ߫.

ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊߙߊ߲ߛߑߙߊߌߟ ߟߊ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߡߊ߬ߘߏߣߌ߲ ߡߊ߬. ߟߐ߬ߘߊ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߊ߫ ߣߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߦߙߌߞߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߒ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߫ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍߛ ߕߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ ߗߋߘߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߎ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߉ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߝߍ߬.

ߕߊߙߊ߲ߛߑߙߊߌߟ ߛߊ߲߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߥߊߟߌߘߊ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߟߐ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ (ߗߊ߯ߣߋ߫ ߙߌ߬ߌߟߑߥߋ ߞߐ߲߬ߛߑߕߙߎߞߑߛ߭ߌߐ߲߬ ߞߐߙߔ «China Railway Construction Corp») ߝߍ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߦߙߐ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߕߊߙߊ߲ߛߑߙߊߌߟ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫.

ߞߊ߬ߕߌ߫ ߟߐ߬ߘߊ

ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߝߙߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫:

ߊ߬ ߛߌߟߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ :

  • ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߎߥߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߗߍߛ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߎߥߌ߫
  • ߟߎߜ߭ߊ߫–ߟߍ߲ߜ߭ߙߍ߫
  • ߜ߭ߍ߲ߜ߭ߎߣߋߌ߫–ߞߊ߬ߏߟߊߞ
  • ߖߙߎߓߍߟ–ߒߓߊߞߍ߫

ߜ߭ߊߓߌ߫ ߓߖߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ (ߓߘߊ߫ ߝߐ߫)

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬