ߓߊ߬ߞߐߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊ߬ߞߐߌ߫
ߓߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬Baoulé ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ ߡߍ߲ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫Senegal River basin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߄߈′߅߀″N ߁߀°߄߉′߄߁″W, ߁߃°߄߈′߄߄″N ߁߀°߄߉′߂߈″W, ߁߁°߃߉′߃߆″N ߉°߄߁′߂߄″W, ߁߃°߄߈′߄߃″N ߁߀°߄߉′߄߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߊߞߐߦ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߞߐߦߌ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߊߞߐߍ (ߓߊߜߍ) ߦߋ߫ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊߝߌ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߓߊ߬ߞߐߌ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊߜߍ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ (ߓߊߞߐߍ)߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊߝߌ߲ ߞߘߐ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ ߝߌ߰ߡߊ߲ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ ߖߌ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫.

ߞߊߙߏ ߖߌ߫ ߥߦߏ ߦߋ߫ ߡ߃\ߛ (m3/s) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߦߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ (ߖߌ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߍ ߡߍ߲ ߘߐ߫) ߁߉߅߁-߁߉߇߈ ߥߎ߬ߛߎ ߞߘߐ߫.

ߓߊߞߐߦ ߞߎ߲߬ߛߊ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߬ߟߊ߫ ߇߆߀ ߟߊ߫ ߡߍ߬ߢߍ߫ ߛߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߞߐ߲ߞߍ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߊ߬ ߖߌ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߛߊߞߙߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߓߊߞߐߌ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߆߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߈߅߆߀߀ ߝߊ߮ ߕߍ߰ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߬ ߦߋ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߞߐߘߊ߲ ߘߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߐ߬ߝߐ ߘߊߡߌߣߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߬ ߝߣߊ߫ ߖߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߕߍ߫ ߝߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߞߐߌ߫ ߞߣߐ߫ ߖߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߖߊ߭ ߛߊ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߥߊߟߌߦߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߐ߬ߝߐ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߅߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߐߞߊ߲߬ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡ߃\ߛ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߁߉߅߈ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡ߃\ߛ ߂߆߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡ߃\ߛ ߁߅߆ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߭ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄.߉ (km3). ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߛߊ߫߸ ߓߊߞߐߍ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߝߌ߲ ߕߊ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߥߟߴߊ߬ ߕߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]