ߝ߭ߏ߬ߘߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝ߭ߏ߬ߘߎ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߣߊߡߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߦߙߏߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߘߊ߬߬߬߬߬ߤߏ߬ߡߍ߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫ ߡߊ߲߲߲߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫߫ ߞߘߐ ߣߊߡߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ) ߘߐ߫߫߫߸ ߕߎ߬߬߬߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߲߲߲ߧߊ߫߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߲ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߖߍ߲߲ߛߍ߲߲ߣߍ߲߲߲߲߫߫ ߘߍ߬߬ߘߊ߬߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊߡߎ߲ ߏ߬߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߖߡߊ߬ߙߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߏ߯ߡߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߐ߫ ߓߋߣߍ߫ ߣߌ߫ ߕߜ߭ߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬[߁].

ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߇߲ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝ߭ߏ߬ߘߎ߬ ߣߊߡߎ߲ ߦߙߌߥߊ߫ ߞߙߊߌߓ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߓߊ߫߸ ߤߊߦߕߌ߫߸ ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߝߊ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߟߎߥߌߖ߭ߌߦߊߣ. ߊ߬ ߖߍ߲߲ߛߍ߲߲ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߢߊ߬ߥߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍߙߑߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߝ߭ߏ߲߬ߘߎ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߟߏߦߊߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߓߟߏߦߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌߦ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߤߐ߲ߝߎߟ ߓߐ߲ߖ߭ߊ߲ߝߋ ߟߎ߫߸ ߟߊ߬ߞߎ ߞߊߙߏ߫ ߕߊ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߐ߲ߓߑߟߊߡߍ߲ ߠߎ߬߬. ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊߞߎߘߦߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫.

ߗߍߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ (the soul of Africa museum (de))߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ (le château vodou) ߛߑߕߙߊߛߑߓߎߙ.

ߓߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊ߬ߔߘߊ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߫ ߞߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߣߍ ߝߣߊ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߦߙߏߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߝߐ߲ ߣߌ߫ ߋߥߋ ߟߎ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߙߌߥߊ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߝߐ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߴߊߓߏߡߋ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߇߲ ߣߌ߫ ߁߈߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߜߘߌߛߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߕߜ߭ߏ߫߸ ߊߖߊ ߟߎ߬ (ߦߏ߫ ߝߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭߭ߎ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫߫߫߫ ߋߥߋ ߟߎ߬ ..߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߎ߬...) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߓߋߣߍ ߖߌߘߏ߮ ߝߌ߬ߛߌ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫߫ ߟߊ߫ (ߓߋߣߍ߸ ߕߜ߭ߏ߫߫߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫...).

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߐ߲߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߓߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߝߐߟߌ ߡߊ߬߸ ߝߐߛߋ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߋߣߍ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߓߊߏ߬ ߝߐ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬. ߝ߭ߏߘߎ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߏ߲߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߯ߡߐ߲ߕߋߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߦߋߓߊߟߌ ߏ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊߢߊ ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫. ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߣߌ߫ ߦߏߙߎߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߏߙߌߛ߭ߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫. ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲߫ ߦߋߓߊߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ (ߟߊ߲߬ߘߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߊߦߟߍߟߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߔߊ߬ߔߊ ߟߋߜߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬.

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌߦߊ\ߖߊ߬ߡߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߙߋߕߌ߬ߦߍ߲߬ߦߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߟߊߟߌ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߛߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ «ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫» (ߓߏߟߌ\ ߖߏ߭ \ ߓߊߛߌ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߋ߲) ߘߊ߰ߟߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ߓߌߟߊ (Maléfique ) ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߏ߲߰ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߟߌ ߢߍ߫.

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ߖߊߥߏ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߝ߭ߏ߬ߘߎ߬ ߣߊߡߎ߲ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߌߔ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߤߊߌߕߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߥߟߊ߫ ߥߛߎߟߊߘߏ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߞߊ߬ ߞߙߋߕߌ߬ߦߍ߲߬ߦߊ ߟߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊߕߏߟߞߌߦߊ ߞߣߐߞߍߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߞߍ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߟߏߦߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߌ߫.

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߎ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߓߏߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߓߏߡߋ߫߸ ߓߋߣߍ߫߸ ߂߀߀߈ ߠߊ߫
ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߙߊ߲ ߔߐߔߐ

߬ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߎ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߏ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ (chamanisme). ߝ߭ߏ߬ߘߎ (ߟߏߥߊ߸ ߌߥߊ߫) ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ (foudre) ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߟߊ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ߞߏ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߏߓߊ߫ ߛߞߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲ߞߐ߲߬ߞߐ߲ (ߣߌߡߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬).

ߡߊ߰ߙߌ ߥߟߊ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎߛߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߥߎ (ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߊ߬ߥߎ߫) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߌ߫ ߞߊߟߊߒߞߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ (ߡߊ߬ߥߎ ߟߏ ߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߊߟߊ߫ ߞߊߓߏ߲߬»; ߊߜ߳ߋ߫ ߣߊ ߡߊ߬ߥߎ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ «ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߗߋ»; ߡߊ߬ߥߎߋߣߊ(ߊ߲ߡ) ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ»). ߖߙߎߡߎ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߥߎ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߞߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

ߡߊ߬ߥߎ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫. ߡߊ߬ߥߎ ߕߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߍߓߊ߮ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߥߎ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ (ߘߎ߲ߣߍ߲߫) ߘߎ߬ߘߊ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߞߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߞߊߣߌ߲; ߟߛߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߡߊߥߎ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌ (ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫; ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߯ߡߐ߲ߕߋߦߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߢߍ߫.

ߋߥߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߥߎ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ

ߘߎ߬ߘߊ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋߥߊ߫ (ߛߏߦߊ \ ߟߑߥߊ߫) ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߥߙߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ߟߊ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߍ߬. ߟߋߥߊ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߝߋ߲߫ ߣߌߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߐ߲߬߸ ߦߏ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬: ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ߓߊߕߏߟߊ «ߛߏߡߊ» ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬.

ߟߋߥߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߍߙߑߖ߭ߎߟߊ ߥߟߊ߫ ߋߙߌߖ߭ߎߟߊ ߝߙߋߞߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫. ߜ߭ߎ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ (ߦߏߙߎߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏߜ߭ߎ߲)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߲߰ߦߊ)߸ ߏߜ߭ߎ߲߫ ߖ߭ߏߓߌߟߊ߫ (ߤߊߞߟߌߡߦߊ ߛߊߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬) ߛߊߜ߳ߕߊ߫ ߸ ߛߏ߭ ߡߊ߰ߙߌ (ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߌ߲ߦߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߫߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱)߸ ߘߊ߲ߓߟߊ߫߸ ߛߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߤߋߝ߭ߌߦߏߛߛߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߘߍ߰ߜߍ߸ ߛߊ߲ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ \ ߛߊ߲ߝߍߙߍ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߝߢߐ ߣߌ߫ ߝߢߐߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ. ߞߐ߯ߟߕߊ ߏ߬ ߝߍ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍ߱ ߦߋ߬ߟߋ߲ ߣߴߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߢߊ߯ߢߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߋߜߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߘߍ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߤߊߦߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߌߦߍߙ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߥߋ߲ߓߋ (ߖߊ߬ߤߣߊߡߊ߫) ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ (ߊ߬ߙߌ߬ߖߌߣߍ߫) ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊߞߏ ߖߌ߫ ߟߊ ߣߌ߫ ߜߐ߯ߘߟߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߟߊ߫.

ߊߝߙߌߞߌ߬ߕߊ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߐ߫߸ ߖߤߊ߬ߣߊ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߌ߬ߖߌߣߍ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߕߴߦߋ߲߬. ߟߋߜߊ߬ (ߦߦߏߙߎߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߋߛ߭ߎ߫) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߘߐߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ (ߟߊ߬ߢߐ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲) ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫; ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߝߊ߫ (ߥߟߊ߫ ߌߝߊ߫) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߟߋߜߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߞߊߘߌߣߍ߲

ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߡߌ ߥߊ߬ߕߊ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߏߙߎߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: ߦߋߡߍ߲ߖߊ߫)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߓߏ߬ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߌ (ߖߏ߭) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ ߟߎ߫ ߣߊ߫ (ߓߊߡߛߏ) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߖߌ߯ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ (ߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߕߐ߰ߡߋ߬ߛߙߋ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߫ ߟߓߊ߬ߟߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߞߊ߲߬. ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߲߬ߘߊ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߕߜ߭ߏ߫߫ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫߸ ߞߊ߬ߡߋ߬ߙߎߣ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ ߞߌ߲ߛ߭ߊߛߊ߫) ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߡߌߥߊ߬ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߱ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߔߏ߰ߣߌ߫ ߗߋ߲߰ߓߊ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߭ ߘߏ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߡߌ߫ ߥߊ߬ߕߊ ߕߍ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߫ ߘߌ߫ ߦߴߊ߲ ߧߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫. ߡߌߣߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߜ߭ߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߓߋߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ «ߊߡߎߋ߫» ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߐߖߊ߬ «ߊߕߊ߬» ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߸ ߥߟߊ߫ (ߜߍ߬ߟߍ߲ ߘߐߖߊ߬). ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲ߘߐߞߏ ߡߍ߲ ߖߌ ߕߊ߫ ߓߏߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏߘߌ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ (ߤߎߜ߭ߊ߲߫) ߥߟߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ (ߡߊ߲ߓߏ߬) ߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߌߓߐ߲ (ߛߐߟߌ) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߝߌ߫ߟߊ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: «ߡߊ߬ߡߎߌߊ ߊ߬ߕߊ߫» ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߘߐߖߊ߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߏߟߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ (ߕߘߎߟߌ \ ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߟߌ...) «ensemencé». ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ «ߡߊ߬ߡߎߊ ߊ߬ߕߊ» ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ «ߡߊ߬ߡߌ ߥߊ߬ߕߊ» ߡߊ߬ ߛߊ߫.

ߘߊ߲: ߝߐ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߸ ߘߊ߲ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊߣߌߢߊ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߎ߬ߘߊ (ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߌ߫) ߡߍ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߰. ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߛߌ߲ߘߌ ߘߊߝߍߛߌ߰ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߲߬ߘߊ ߖߘߍ߬ߝߊ߲߭ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߎߌߘߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ ߓߏ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫.

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߟߊ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߏߡߐ߮ (ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ߖߊߥߏ) ߟߎ߬ ߡߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߙߊߌߓ ߕߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߟߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߡߍߞߛߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫...

ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߐߡߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߐߖߎ ߕߊ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߓߟߏߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߎ߫.

ߦߟߌߓߌߟߊߟߌ ߝ߭ߏ߬ߘߎ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߋߞߎߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߎ߲ߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬