ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎ߲ߓߎ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߡߍߙߍ߬ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߡߊߝߟߍ߫.

ߊ߬ߡߍߙߍ߬ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊߝߘߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫: ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߣߌߙߑߟߊ߲ߘߌ (ߣߌߘߊߟߊ߲߬ߘ) ߘߐ߫: ߊߡߋߙߌߞߊ߬߸ ߊߛߌߔߊ߲ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ ߘߐ߫: ߊߡߋߙߌߞߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰-ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰-ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ
supercontinent, part of the world
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߘߎ߱ ߘߎ߰ߞߣߍ, ߘߎ߱ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߊߡߍߙߌߜ߭ߏ߬ ߝ߭ߍߛߑߔߎߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫Matthias Ringmann ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߉°߀′߀″N ߉߆°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߇°߉′߂߀″S ߃߄°߄߇′߃߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߈߃°߆′߄߁″N ߆߉°߅߇′߃߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߅߆°߃߂′߁߈″S ߆߈°߄߃′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߅߂°߅߅′߁߆″N ߁߇߂°߂߆′߁߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ߊߞߐ߲ߞߊߜ߭ߎߥߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Laguna del Carbón ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Americanism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ, ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߁߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1492, ߛߊ߲߭ 30000 ߌ.ߡ.ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of the Americas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the Americas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of the Americas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞ.ߝ ߄߂ ߅߄߀ ߀߀߀

(ߡߟߌ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߆ ߄߂߈ ߀߀߀)

ߛߌ߰ߓߊ߮
ߞߣߐߘߐ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (ߞ.ߥ.ߢ) (ߕߐ߯ߦߊߟߌ
ߞ.ߥ.ߢ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߬


. ߛߋ.ߌ.ߊ (ߛߌ.ߊߌ߫.ߋ) ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߟߊ߲ߓߍߙ ߛߏ߲ߜߋ߲ߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߐߞߢߊߣߍ߲߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ %߈ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߌߟߡߊߛߙߋ ߞߐ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߙߎߛߐߟߐ߲ߞߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߙߎ߬ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ ߖߊ߲ ߠߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߐߝߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊߡߊߖ߭ߏߣߌ߫߸ ߛߍ߲ߕ-ߟߏߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ߓߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߣߌ߫ ߔߑߟߕߊ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߄߀߀߀ (ߡߟߌ ߈.߇߀߀) ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߐ߬ߝߍ߬ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߜߟߌߟߌߓߊ ߖߌߞߓߊߘߎ߯ ߡߊ߬ ߞߣߊߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߘߎ߰ߝߙߌߛߌ (ߜ߭ߑߙߌ߲ߟߊ߲ߘ) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊߛߑߞߊ߫, ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎ߫ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߡߐ߰ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬  ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߀ ߀߀߀ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߀߀߀ ߟߊ߫. ߣߊߘߋߣߌ߫ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫. ߝߎ߲ߘߟߌ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫. ߌߣߎߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߟߌߟߌߓߊ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߃߅߀߀ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫߸ ߒ߬ ߧߵߏ߬ ߟߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߋߌߝ ߋߙߌߞߑߛߐ߲߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߟߵߏ߬ ߞߐ߫. ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߫ ߞߑߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߄߉߂ ߣߌ߫ ߁߅߀߂ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߘߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߕߟߋ ߝߊ߲߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߭ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߘߊߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߞߊ߬. ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߟߏ߲߬ߟߊ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߝߊ߲߫. ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߞߊ߬ ߣߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߐ߲߬ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߇߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߴߊߛߑߔߊ߲߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߁߈߉߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ  ߟߊ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߟߌ ߗߍߕߦߊ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߦߏ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫-ߋߙߐߔߎߞߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ: ߡߍ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߊ߲߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߙߑߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߦߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߡߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫: ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߃.߉)߸ ߡߍߞߛߌߞߏ߫ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߁.߂)߸ ߛߊߏߑߔߟߏ߫ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߁.߂)߸ ߟߏߛ ߊ߲ߖߋߟߐߛ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߈.߈)߸ ߓߎߋߣߏߛߑߍߙ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߅.߆)߸ ߙߌߦߏ ߘߋ߬ ߗ߭ߊߣߋߙߌߦߏ߫ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߃.߀)߸ ߓߜ߭ߏߕߊ߫ ( ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀.߄)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߡߊ߫ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀.߁).

ߝߐߛߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߟߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߕߐ߰ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߥߙߍ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߬߬߬߬ߜߍ߲߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߲߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫.