ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߋߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߋߟߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߎ߰ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ :(ߞߐ߬ߣߌ߬ߢߊ߬ߞߊ ߞߊ߲), ߊߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ (߃) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߰ߞߍ..

ߓߋߟߊ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ, ߛߏ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Beyla ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߄߁′߀″N ߈°߄߈′߀″W, ߈°߄߁′߂߃″N ߈°߃߈′߅߃″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߋߟߊ߫ ،ߒߛߙߍߜߘߍ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߒߛߙߍߜߘߍ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߋߟߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߓߋߟߊ߫
ߊ߬ ߛߌߓߊ߮ ߃߄߈.߇߄߆ (߂߀߁߆)
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߓߋߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߋߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߞߐߦߌߘߎ߯߸ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߡߊߢߐ߲߮ ߘߎ߮߸ ߘߐ߰ߡߊߢߐ߲߮ ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߞߐߦߌߘߎ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߋߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߐ߰ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߫ ߞߘߐ߫ ߡߐ߰ (ߞߐ߬ߠߌ߲߬ߧߊ߬ߞߊ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߓߋߟߊ߫ ߛߏ ߦߋ߫ ߘߎ߰ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ߓߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߐ߫.

ߓߋߟߊ߫
ߓߋߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬
ߓߋߟߊ߫
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߥߛߎ ߁߈߆߇ ߣߌ߫ ߁߉߃߉

*ߛߋ߲߬ߞߐ߫

*ߓߐ߰ߟߊ߫

ߢߐ߲߬ߛߐ߲߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯

ߛߏߞߎߙߊߟߊ߬ ߥߊߟߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߛߏߞߎߙߊߟߊ߬

ߜߍ߰ߛߏ߬ߓߊ߬

ߝߎߥߟߊ߫

ߛߡߊߣߊ߬

ߖߙߊߜߍߟߊ߬

ߞߎߡߊ߲ߘߎ߫ ߥߊߟߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߎߡߊ߲ߘߎ߫

ߞߙߊߟߊ߬

ߛߡߊߣߊ߬

ߖߊߛߏߘߎ߬

ߜߊߞߍߘߎ߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋߟߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߐ߫، ߞߐ߲߬ߞߍߓߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߘߎ߬ (ߛߌߡߊ߲ߘߎ߫) ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߬ߡߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ߫ ߟߊ߫߸ ߣߍ߭ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߣߐ߭ ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߭ ߥߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍߓߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߊߞߊߗߍ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍߢߊ߫ ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫. ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߆߈% ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߍ߭ ߜߍߞߟߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߠߍ߲߫ ߦߏ߫ ߞߌ߲ߧߍ߲߫ ߣߍ߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߛߍ.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߍ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߣߊ߰ߡߎ߲߫ ߝߍ߬, ߛߌ߬ߟߡߊߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߟߌ߫ ߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫.