ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫.

ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߦߣߎߛߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߥߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬.


ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬߫ߛߊ߲߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (ߢߊ߰ߡߊ߬) ߓߊߞߊߙߌ ߝߏߝߣߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߣߊ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߞߘߐ ߟߊ߫ (ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߬)߸ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫, ߛߋ߫ ߞߍ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߡߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫.ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߡߊ߬ ߓߊߞߊߙߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߅ ߟߋ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߛߌ߰ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߊߝߊ߲߬ߝߊ߲߬ߕߊ ߘߌ߫.ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߉ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: (ߣߝߊ߬ߖߌ߫) ߟߊ߰ߞߐ߫߸ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߛߍ߬ ߊߡߊߘߎߘߎ߯߸ ߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߐ߫߸ ߝߊ߯ߘߎ߫߸ ߝߊ߰ߡߊ߬ߞߐ߸ ߝߊߣߌ߲ߖߟߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߐ߬ߕߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߘߐ߬ ߛߌߟߊߞߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬, ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߝߏߝߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߣߍ߲ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߕߌ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߏ߬ ߘߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߦߋ߲߭ ߜߍ߲߭ ߕߍ߭ ߘߌ߫. ߝߏߝߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߰ߣߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌ߭ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߭ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߭ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߏߝߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߣߊ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ (ߕߜ߭ߌ߬ߓߙߌ߫) ߥߟߊ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߌ߰ߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߧߊ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߏߦߌ߲߫߸ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߬.ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߓߊߓߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߫ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߓߊ߬ߓߊ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫, ߓߊ߬ߓߊ߬ߦߊ߬ߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߗߍ߬ߖߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߧߊ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߘߐ߬ߦߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫.ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߭ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߖߊ߭ ߣߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫. ߕߟߋ߬ߡߊ ߓߊ߯ ߓߐ߫߸ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ ߜߍ߯ߙߍ߫߹ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߡߊߣߐ߲ߞߐ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߝߍ߬ߟߊ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߖߌ߫ ߞߏ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߛߊ߲߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߯ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߓߙߐ߬ߕߐ߫ ߝߍ߬߸ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߞߊߢߌ߲߬߸ ߖߌ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫, ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫؟ ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫.ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂ ߞߍ߫ ߖߌ ߞߏ ߣߌߡߊߣߐ߲ߞߐ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߥߊߕߐ߫ ߒ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬߸ ߛߌ߬ߛߍ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߡߌ߲߬ ߞߐ߭ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߜߍ߲߭ ߕߍ߱ ߘߌ߫.

ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߜߍ߲ ߕߍ߰[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߗߍ߫ ߃ ߟߎ߬ ߥߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߝߊߝߎߙߋ߲߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ (ߓߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߘߎ߲߫ ߜߍ߲߬ߖߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߓߌ߬ߡߊ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲. ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߠߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߜߍ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߐ߭ ߦߋ߫.ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߭ ߓߙߏ߬߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߬ ߕߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬߸ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߫. ߝߏߓߐ ߛߋ߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.ߞߊ߬ ߛߏ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ.ߊ߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬ ߞߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߓߙߐ߬ߕߐ߬߸ ߓߞߐߣߍ߲߸ ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߝߙߊ߬߸ ߊߡߙߊ߫ ߞߛߊߡߊ߫ ߞߐ߫߸ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߸ ߛߟߎ߬ߞߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߝߙߊ߫.ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߖߌ߫ ߞߏ ߟߊߣߐ߰ߦߊ ߡߊ߬߸ ߕߏߘߊ߫ ߞߘߐ (ߡߐ߰ߦߊ߬ߝߙߊ߬ߞߊ) ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߣߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫. ߓߊߞߊ߬ߙߌ ߛߊ߰ߣߐ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫߸